Landelijke Contactdag Najaar 2018 – spreker ds. A.T. Vergunst uit Waupun (VS)

> AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK <

Thema ‘Als een lid (over)lijdt, lijden al de leden’

Als een geliefd (gezins)lid (over)lijdt heeft dat zijn weerslag op alle leden. Zij lijden allen mee. Het is als de werking van een lichaam waar de leden samen een eenheid vormen en in relatie tot elkaar staan. Ziekzijn en/of verlies raakt het hele lichaam. Een lichaam met leden is ook een (kerkelijke) gemeenschap, maar meer nog geldt dat voor de Kerk, leden van het Lichaam van Christus. Het Hoofd is boven samen met hen die in Christus ontslapen zijn en lijdt mee met de leden die nog op de aarde zijn.

Voor wie?

De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

Wanneer:
D.V. zaterdag 20 oktober 2018. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

Waar:
In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

Spreker:
Ds. A.T. Vergunst, predikant gereformeerde gemeente te Waupun (VS), weet uit persoonlijk ondervinding en het pastoraat van nabij wat de ernstige ziekte kanker betekend. Ds. Vergunst is ook de schrijver van het boekje ‘Ik wist niet hoe moeilijk dit was’, ontboezemingen van een rouwdragende man en vader.

Programma contactdag (aanvang 10.15 uur, inloop vanaf 10.00 uur):

  • Welkomstwoord
  • Opening en lezing ds. Vergunst
  • Pauze
  • Vragenbeantwoording met stellingen
  • Lunch
  • Sluiting contactdag (ca. 14.00 uur)

Het programma van de contactdag is zo dat er volop ruimte is voor persoonlijk contact en het met elkaar delen van eigen ervaring.

Kosten (incl. lunch):
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden.

Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk getroffenen of betrokkenen bij kanker worden uitgenodigd. Wilt u of jij de contactdag onder hun aandacht brengen? Kopieer de link van deze aankondiging in een bericht aan hen of hang de flyer zichtbaar op (klik op de link)!

Opgaveformulier:

VOLGEBOEKT, het maximaal aantal deelnemers voor de contactdag is bereikt!

Het bestuur begroet u graag D.V. op de volgende contactdag Voorjaar 2019, zaterdag 13 april 2019.

Wilt u en jij op de hoogte blijven? Schrijf in voor nieuwsberichten!

De activiteiten worden zoveel mogelijk bekostigd uit giften en donaties. Donateurs ontvangen de nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt kosteloos thuis. Wordt ook donateur!