Landelijke contactdag Voorjaar 2018 – 14 april 2018

Thema ‘De gave van lijdzaamheid’

De inleider zal met ons nagaan wat het woord lijdzaamheid in de Bijbel voor betekenis heeft. Het is een woord dat altijd in verband staat met lijden, verdrukking enz. Het is ook een woord dat de Heere juist in zulke omstandigheden als een genadegave wil werken.

Voor wie?
De contactdag is bedoeld voor u/jij die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

Wanneer:
D.V. zaterdag 14 april 2018. Let op! Aanvang contactdag is (gewijzigd t.o.v. eerdere gehouden contactdagen) om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

Waar:
In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

Spreker:
Ds. A. Schreuder, predikant GG Beekbergen, die uit zijn persoonlijk leven en pastoraat van nabij weet wat de ernstige ziekte kanker betekend.

Programma contactdag (aanvang 10.15 uur, inloop vanaf 10.00 uur):

 • Welkomstwoord
 • Opening en lezing ds. Schreuder
 • Pauze
 • Vragenbeantwoording met stellingen
 • Lunch
 • Sluiting contactdag (ca. 14.00 uur)

Het programma van de contactdag is mede naar aanleiding van de reactie van de deelnemers en de evaluaties gewijzigd. De workshop/gesprekgroepen zijn komen te vervallen, waardoor er meer tijd is om elkaar te ontmoeten.

Kosten (incl. lunch)?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden.

Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk getroffenen of betrokkenen bij kanker worden uitgenodigd. Wilt u of jij de contactdag onder hun aandacht brengen? Kopieer de link van deze aankondiging in een bericht aan hen of hang de flyer zichtbaar op (klik op de link)!

Opgaveformulier:

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Dit mailadres opnemen in de mailinglist nieuwsberichten

  Uw adres*

  Uw postcode*

  Uw woonplaats*

  Uw telefoonnummer*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Hoe werd u geattendeerd op de contactdag?*

  Opmerkingen (dieet e.d.)

  * = verplicht veld