Ben(t) u of jij getroffen of betrokken bij kanker? Heeft u of heb jij of heeft iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heeft u of heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker?

Dan is deze Contactdag Informeel Winstuitverlies – Rondvaart Heusden – speciaal incl. catering voor u, uw gezin & voor jou!


De Contactdag Informeel Winstuitverlies wordt elk jaar door Stichting Winstuitverlies georganiseerd. Om u én jou getroffen door of betrokken bij kanker de gelegenheid te geven elkaar, naast de bezinnende contactdagen, ook op een informele wijze te ontmoeten. De locatie wordt in zijn geheel afgehuurd door de stichting, zodat het besloten karakter gegarandeerd is.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. De huurprijs van de boot, de lunch en de consumpties zijn op rekening van de stichting. U betaalt slechts een bijdrage (ca. derde) in de werkelijke kosten.

Verhinderd de eigen bijdrage u om deel te kunnen nemen? Stuur een mail naar: info@winstuitverlies.nl


Wanneer?
D.V. zaterdag 22 juni 2024 van 11:00 uur (afvaart!) – 15 uur
(Vaartocht van ca. 4 uur – Aan boord vanaf 10.45 uur)

Waar?
Party-Cruises
Hoekeinde 26 in Sleeuwijk
(makkelijke opstap en gratis parkeren)

 Vaart U, Vaar JIJ én JULLIE óók met ons mee?!

Help mee om deze Contactdag Informeel Rondvaart 2024 onder de aandacht te brengen, download en print deze flyer om in jouw omgeving te verspreiden!

-> Geef het zo snel mogelijk aan ons door (Vol = vol) <-

Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen en totaal bedrag aan bijdrage(n) te voldoen:

Voor betaling kan ook de onderstaande QR code met mobiel gescand worden of onderstaande betaallink worden aangeklikt:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=njRREPPcTtmXO3C5lScAlg

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

In mei 2022 kreeg ik, vanuit het niets, een epileptische aanval. Als gezonde 30-er was dat een enorme schok. Na onderzoeken bleek ik een hersentumor van 3cm te hebben. In het begin reageerden we ontkennend. Dit kan niet waar zijn… Ook mijn familie probeerde het te verzachten. Na verschillende gesprekken in het UMC Utrecht kwamen we tot een plan; een wakkere operatie om zo de tumor grotendeels te verwijderen. In augustus 2022 werd ik geopereerd. Ondanks de impact en complexiteit kijk ik er positief op terug, vooral ook vanwege de goede begeleiding door het ziekenhuis. Elke dag in die periode begon en eindigde met een lach, dat is ook wel typerend voor mijn karakter, op die manier kan ik het beste omgaan met leuke en minder leuke situaties.

Het tij keerde toen we in september hoorden dat de tumor kwaadaardig bleek. De woorden van de arts bleven rondzwerven ‘U bent ongeneeslijk ziek’. Die woorden brachten me tot de conclusie; ‘Ik ben niet op de bruiloft van mijn zoon’. Ik werk zelf als videograaf op bruiloften en dus maakte dit het nog ongeloofwaardiger. In de kerk had ik om voorbede gevraagd. Dat het woord ‘ongeneeslijk’ voor iedereen wat anders betekend bleek wel toen ik op maandag een appje uit de andere kant van het land kreeg. ‘Ik heb gehoord dat je uitbehandeld bent?’ Die behandeling moest nog beginnen…

Om de tumorgroei zo lang mogelijk te stillen werd er door mijn arts een agressieve aanpak geadviseerd. Zo snel mogelijk bestralen en daarna chemotherapie. Ik kreeg 33 bestralingen, elke werkdag op en neer naar Utrecht. Een maand na de bestraling bleek dat de tumor was geslonken. De arts noemde het uitzonderlijk, wij noemden het wonderlijk. In 2023 kreeg ik de chemotherapie. De bijwerkingen van de behandelingen kwamen vooral neer op snel overprikkeld en moe zijn. Ook kreeg ik last van zenuwschade bij de chemo en daarom werd de behandeling aangepast. Uiteindelijk viel het mee en kon ik best een aantal bruiloften zelf filmen, echt een wonder. Voor veel bruiloften heb ik een collega ingeschakeld. Ik zit bij een Broodfonds waarin je als ondernemers elkaar helpt bij ziekte. Dat was erg fijn om die rust te ervaren. De tegenslagen hebben me wel geleerd dat er ook heel veel mooie dingen zijn waarvan ik dagelijks mag genieten.

In 2023 kwam ik via een advertentie in contact met Winstuitverlies. Tijdens een contactdag in Woerden ervaarde ik hoe fijn het is om begrepen te worden. Niet alleen als mens maar ook als patiënt. Juist de ontmoeting én berusting is heel belangrijk en maken dat ik erg enthousiast ben over de stichting. Terugkijkend merk ik hoe enorm veel kracht ik kreeg van God. Kracht om te blijven leven maar ook om positief te blijven. Als patiënt kun je snel vervallen in zelfmedelijden of boosheid. Op de dag dat ik hoorde dat de tumor kwaadaardig is bepaalde ons dagboek me ’s avonds bij de tekst uit Lukas 9; ‘Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.’

Hoe mijn toekomst er uit ziet? Geen enkel idee. Opvallend is dat ik kanker bijna normaal ben gaan vinden. Aan de ene kant mooi om te merken dat je snel aan kunt passen. Tegelijk ook gevaarlijk want het was wel God die me heeft stilgezet. In het begin was ik alleen maar bang om te sterven. Toen een lotgenoot mij zei ‘Wil je al de tijd die je nog hebt leven in terughoudendheid of mag je zo lang je nog leeft genieten van al het mooie wat God je geeft?’ Tussen die twee zoek ik een balans. Gedenk te sterven maar wees ook dankbaar voor elke dag die je krijgt. In onze woonkamer hangt de tekst; Gisteren is een herinnering, vandaag is een geschenk en morgen ligt in Gods Hand. En precies dat is waar het om draait.

Jos Heikoop

Je komt bij de specialist in het ziekenhuis. De klachten die je hebt geven daar aanleiding toe. Niet dat je het ergste verwacht, maar toch goed om onderzoek naar je klachten te doen. Dan blijkt dat de uitslagen iets ‘kwaadaardigs’ laten zien. Je leven staat plotsklaps stil. Dat had je niet aan zien komen, nooit verwacht dat… Jij of jouw geliefde kanker?! De grond zakt onder je voeten weg. Het wordt zwart voor je ogen: de dood staat je voor ogen.

Bij stress, als je belandt in een crisis, komt je blauwdruk in persoonseigenschappen naar boven. Je eerste reactie zal bij een levensbedreiging zijn bevriezen, willen vluchten of vechten. Maar dat doe je met de eigenschappen die jij hebt gekregen. En meer met die eigenschap van je die verder ontwikkeld is dan de ander.

‘Weloverwogen en verstandig’ zijn is zo’n persoonseigenschap die je kunt bezitten. Wordt die eigenschap gevoed door een nederige geest en door Gods Geest, dan is deze eigenschap een prachtig talent. De vrucht die gezien wordt, is oprecht zijn en wijkende van het kwaad. Door de genade van God in Christus geeft dat, ook in het leven van alle dag, een nauw leven tot Zijn eer. Een leven waar God een goed getuigenis van gaf in het leven van Job. Wordt die eigenschap gevoed door mijn geest dan word ik hoogmoedig.

In stress kun je als ‘weloverwogen en verstandig’ persoon doorschieten en vervallen in risico’s mijden. Je raakt afgestemd op het vermijden van risico en gevaar. Voor mij herkenbaar als een ingrijpende gebeurtenis en verlies door kanker mij treft. Risicomijding kan je dan duiden als de valkuil. Je kracht (eigenschap), wordt dan je valkuil. Je slaat erin door. Het ont-kracht je, je komt niet meer tot je doel. Je wordt afwachtend en besluiteloos. Je hebt de angst dat het verkeerd afloopt, bang voor gevaar of voor (opnieuw) verlies. Bang ook om zelfs gelukkig en blij te zijn. Je kan een latente, chronische stress ontwikkelen als je het niet bewust bent. Je vervreemdt van jezelf, zo ken jij jezelf niet (meer).

Risicomijdend is niet verkeerd. Het kan bij ‘overdrijving’ wel een blokkade voor je zijn. Waar jij jezelf of anderen tekort doet. Je vertrouwt je hart niet meer. Je blijft in je hoofd zitten, alsof jouw gedachten ‘de waarheid’ zijn en je kunnen behoeden voor verlies. Job hoorde de HEERE zeggen, aan het eind van zijn twistgesprek met zijn vrienden: “Wie is hij die de raad verduistert zonder wetenschap?” (Job38v2).

Een ‘uitweg’ of leerdoel kan dan voor je zijn om wat avontuurlijker te zijn. Niet te overleven, maar leven en beleven. Niet alleen vanuit je hoofd leven, maar jouw hart volgen. (www.desteven.nl – risicomijdend).

“Luister naar je hart, maar vergeet niet je verstand te gebruiken” – het zoeken van de juiste balans.

Om met Salomo te bidden (1Koningen3v9):
“Geef dan Uw knecht een verstandig hart <…>, om verstandiglijk te onderscheiden tussen goed en kwaad”.

Niet bedoeld om jezelf iets te gaan verwijten, maar wel goed je hiervan bewust te zijn. Want: wie wijs is, merk’ die dingen, en geev’ verstandig acht, op ’s Heeren handelingen, zo vol van gunst als macht!

Henk-Jan Koetsier

Verloven betekent zich verbinden, elkaar je ja-woord geven met de ring als onderpand. De Heere wil Zich met die in Hem gelooft verbinden, ondertrouwen. Zolang de gelovige op de aarde is blijft de ziel de verloofde en is zij in ondertrouw. De bruiloft is de dood, de doorgang tot het huwelijk. Op de ring die de Heere Zijn verloofde geeft, staat op één steen het woord: eeuwigheid. En op de andere stenen: gerechtigheid, gericht, genade, barmhartigheid, geloof of eeuwige trouw. Dat is de ring die de Heere de Zijnen aan de hand doet. Tot teken en verzegeling van Zijn liefde en trouw voor hen. Voelbaar en zichtbaar voor hem of haar die de ring draagt in storm en onweer, of in duisternis van aards bestaan. Met de vraag – hoe lang wil de Heere Zich met je verloven? – richtte dr. Kohlbrugge zich eens tot een stervende…

Kohlbrugge bezocht eens een trouwe broeder die op zijn sterfbed lag. Hij had warm deelgenomen aan alles wat de gemeente van de Heere Jezus Christus op aarde betrof. Ook had hij rijkelijk zijn aandeel gehad in al het kruis en lijden dat over heel de broederschap in de wereld komt. Toen hij nog jong was, wilde hij op een zondagavond naar de herberg (café) gaan. Toen zei zijn moeder tot hem:

“Och! Mijn jongen! Wil je niet liever mij iets voorlezen?”

“Voorlezen, moeder? Voorlezen? Nu wat moet ik u voorlezen, zeker wel weer een preek!?!”

“Maar mijn kind! Hoe kun je toch zo spreken?”

“Nu, mijn moeder, als u dan zo aandringt en dat hebben wil, dan zal ik het doen, maar…!”

Hij sloeg het boek open en het eerste wat zijn oog ontmoette, waren de woorden: Ik wil u Mij ondertrouwen in eeuwigheid! Toen kon hij niet meer verder lezen, zijn stem bleef steken, hij liep weg en vloog in een eenzaam bos. Daar zonk hij op zijn knieën, en beleed al zijn zonde aan de Heere. Hij was plotseling, geheel onverwacht op zijn verkeerde weg gegrepen door het Woord van de Heere Jezus: Ik u Mij ondertrouwen in eeuwigheid” – Hosea 2 vers 18.

Toen Kohlbrugge hem later op zijn sterfbed bezocht lag hij te jammeren en te klagen, dat alles voor zijn zielsoog was verdwenen.

“Ach”, zei hij, “ik heb niets, niets meer”.

Ik antwoorde hem: “U hebt toch wel iets van de Heere ontvangen, in vroeger dagen?!”

“Ach”, zei hij hierop, “ik weet het niet, of ik vroeger wel werkelijk iets gehad heb: misschien heb ik het mij maar ingebeeld”.

“Maar”, sprak ik daarop, “u hebt toch gemeend iets ontvangen te hebben?”.

“Ja, dat is waar” en daarop vertelde hij mij wat er langgeleden op zondagavond was gebeurd en hoe de Heere hem staande had gehouden met het woord: Ik wil u Mij ondertrouwen in eeuwigheid.

Ik vroeg hem daarop: “Hoe lang is dat wel geleden?” en het antwoord was: “Vijf en dertig jaren”.

“Maar mijn broeder! Wat hebt u toen eigenlijk gelezen?”

Ik las: “Ik wil u Mij ondertrouwen in eeuwigheid”.

“Maar mijn broeder. Staat dit wel werkelijk daar zo geschreven? Is dat wel waar?”

“Wat?” riep hij toen ontsteld uit.

“Nee! Mijn broeder, ik geloof niet, dat dat daar staat!”

“Maar leraar, hoe durft u zo te spreken! Ik weet zeer zeker, dat het zó luidde”.

“Nee!”, zei ik, “dat kan ik niet geloven, daar u nu zo klaagt en jammert”.

“Nu dominee, neem dan zelf de Bijbel maar”.

Ik nam de Bijbel en sloeg het bewuste vers op.

“Maar, lieve leraar! Weet u ook waar die woorden staan?”

“Jawel! Die staan in Hosea 2 vers 8, ik heb die ook eens van de Heere ontvangen”.

Hierop vroeg hij weer: “Staat het er nu, of niet!?!”

En ik antwoordde hem, opdat het woord nog dieper in zijn hart zou zinken: “Nee, het staat er niet!”.

“Nu laat het mij dan zelf maar lezen”.

“Zie leraar! Daar staat het immers: tot in eeuwigheid!”

“O, ik dacht, omdat u zo alles kwijt bent, dat er alleen stond: tot over vijf en dertig jaar! En dat alles nu uit en voorbij was”.

“Nee!”, riep hij uit, “tot in eeuwigheid!” en zo kwam hij aan land.

Overgenomen uit Schriftverklaringen deel 10 blz. 167-168 van H.F. Kohlbrugge

Op de Contactdag Voorjaar 2024, jl. zaterdag 6 april 2024 in Gebouw Rehoboth van de HHK te Nederhemert, hield ds. H.J. Agteresch zijn lezing met als thema ‘Als de wind zich over het land laat horen…’ met als uitgangspunt: Hosea 5 vers 12 t/m Hosea 6 vers 3.


Stichting Winstuitverlies wil de contactdagen kosteloos voor de deelnemers, ernstig ziekzijn en de gevolgen kosten genoeg, mogelijk maken en is daarin afhankelijk van giften. Wat wil de Heere dat jij en aan wie jij geeft? Onderstaande QR code en link maken het geven aan de stichting gemakkelijk:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=YtQ1zUU2R-yRTnzzZOk__w


Gedicht waarmee de dominee zijn lezing afsloot:

Keer nochtans weder

Al ligt u verloren in zonden en schuld,
Uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder …!

Al zijn ook uw zond’ als scharlaken zo rood;
Uw zonden register oneindig en groot …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder …!

Al bent u gezonken in modder en slijk;
Uw gruwel en schuld Manasse gelijk …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u met Saulus Gods kind’ren gejaagd,
Verdrukt, en gedood, en vervolgd, en geplaagd …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u met Rachab uw leven verknoeid,
Gods wetten en normen veracht en verfoeid …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al bent u een moorder, genageld aan ’t kruis;
Voor u is geen plaats meer in ’t Vaderlijk Huis …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u met Petrus uw Meester miskend,
Ook driemaal verloochend, tot ’t bittere end…
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u uw Herder verlaten, vergeten,
Zodat u al dwalend, de weg niet zou weten …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

En leeft nu ’t verlangen naar Hem in uw hart,
Al vindt u uzelf in de struiken verward?
Dan klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Maar hebt u geen voeten om tot Hem te gaan,
Geen oog en geen oor om Zijn stem te verstaan?
Zo smeek het Hem dan, en buig u terneder:
Breng mij toch weder ..!

Want als Hij u roept, o dan moet u wel gaan;
Zijn trekkende liefde kan niemand weerstaan
Zo smeek het Hem dan, ootmoedig en teder:
Breng mij toch weder ..!

Hij is het Die doden doet horen Zijn stem;
Die harten bereidt en doet buigen voor Hem.
Nog staat Hij en roept zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

L.G.C. Ledeboer

Thema lezing “Als de wind zich over het land laat horen…”

Voor wie?
De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

Wanneer:
D.V. zaterdag 6 april 2024. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

Waar (let op! – andere locatie):
In één van de zalen van het Gebouw “Rehobôth” bij de Hersteld Hervormde Kerk, Kapelstraat 3 in Nederhemert-Noord.

Spreker:
Ds. H.J. Agteresch uit Werkendam weet uit eigen ervaring, eerst als arts en nu vanuit het pastoraat, wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekent voor het leven in geloof.

Kosten (incl. lunch):
Aan deelname zijn voor u of jou geen kosten verbonden. Tijdens de dag wordt een collecte gehouden waarin u / jij wat je wilt en kunt bijdragen kan geven. Ook kan dat digitaal door de onderstaande QR code met mobiel te scannen (en koppeling te volgen) of op onderstaande link te klikken:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FWkIZsnGQ7yzkZwntOdU3Q

Wilt u of jij financieel structureel bijdragen, waarvan de stichting voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk is, kunt u/jij uw/jouw gift (fiscaal aftrekbaar) overmaken naar: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies.

Aanmelden (verplicht):

  Voornaam/letters*

  Tussenvoegels

  Achternaam*

  E-mail*

  Wilt u/jij de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

  Woonplaats*

  Telefoonnummer*

  Kerkelijke gemeente*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Lunchen mee

  Hoe werd u/jij geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

  Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

  * = verplicht veld

  Vanaf de oprichting van Stichting Winstuitverlies is tweemaal per jaar een nieuwsbrief verschenen, die per post werd toegezonden aan donateurs. Daarnaast werd deze ook gebruikt om uit te delen op onder andere lezingen en bijeenkomsten voor bekendheid van ons werk. Het samenstellen en opmaken van de nieuwsbrief vraagt veel van het bestuur. We zijn degenen die de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan veel dank verschuldigd. Hoewel de financiële bijdrage van donateurs en giften voor het uitgeven van de nieuwsbrief InContact dankbaar zijn besteed, wil het bestuur die gelden in zetten voor de contactmomenten. Zoals voor de contactdag in het voor- en najaar en de contactdag informeel medio elk jaar. Het bestuur heeft daarom besloten de nieuwsbrief niet meer in de huidige vorm op papier uit te geven.

  In plaats daarvan worden met grotere regelmaat artikelen en columns geplaatst op de website. Degene die zich hiervoor heeft opgegeven ontvangt minimaal 1x per maand op het bij ons bekende mailadres het nieuwsbericht. Daarin wordt verwezen naar wat in de afgelopen periode nieuw is geplaatst op de website. Wie het nieuwsbericht maandelijks wil ontvangen kan zich opgegeven op de website.

  Nogmaals wil het bestuur haar dank uitspreken en haar waardering onderstrepen voor al het werk wat gedaan is om de nieuwsbrief in al de aflopen laten te laten verschijnen. De verschenen nieuwsbrieven zullen op de website worden geplaatst en de artikelen uit de nieuwsbrieven zullen ook op de website als bericht te lezen zijn.

  02.02.2024 – 03.02.2024

  de spullen zijn gepakt, Google Maps staat ingesteld
  ik vertrek in mijn bolide vanuit Hardinxveld
  ik wil een jongerenweekend van Winst uit Verlies meemaken
  en daarom is mijn bestemming Hoevelaken
  eenmaal daar
  staan mijn ‘ouders-voor-24-uur’ liefdevol en hartelijk voor me klaar
  ik ontmoet de andere jongeren, we zijn met zeven
  allemaal zijn we bekend met de klappen van het leven
  we kregen het zelf of het gebeurde een geliefde
  maar bij allen was het kanker
  die jeugd en onbevangenheid doorkliefde
  we delen en spreken
  we stellen ons kwetsbaar op en tonen gebreken
  we lachen en huilen
  we zoeken (h)erkenning en proberen wat te schuilen
  we verdiepen ons
  in elkaar
  in het leven
  in Gods Woord
  de sfeer is vertrouwd
  veilig
  ontspannen
  gezellig
  ongestoord
  mijn batterij is leeg
  mijn hoofd is vol
  mijn hart is gevuld
  de spullen zijn gepakt, Google Maps staat ingesteld
  ik vertrek in mijn bolide richting Hardinxveld

  Arjanne Bijsterveld

  Arjanne (’99) kreeg in 2022 de diagnose borstkanker. Een behandeltraject volgde, de ziekte verdween. Met vallen en opstaan, en op zoek naar winst uit verlies, probeert zij deze levensveranderende gebeurtenis te verweven met haar bestaan. In haar blogs deelt ze wat van haar ervaringen.

  Onvergetelijk is het jongerenweekend waar ik aan deel heb genomen. Waardevol om zelf te kunnen delen, maar ook te ontvangen van wat anderen als verlies en Winst hebben ervaren rond kanker

  Voor wie?
  Heb jij kanker of ben je daarvan hersteld? Heeft iemand uit jouw gezin kanker of gehad? Heb jij je vader, je moeder of je broer/zus verloren door kanker? En ben jij jongvolwassen (bijna 18 < 30 jaar)? Dan ben je van harte welkom!

  Wat mag je verwachten?
  Contact met jongeren die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Samen luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft. We leren elkaar kennen. Onderzoeken wat de Bijbel ons wil leren rondom het thema. En we werken het thema creatief uit voor een tastbare herinnering. Verder veel ruimte voor het ontmoeten van elkaar. Lees meer in de verhalen van die jou voor gingen!

  Wie is de leiding?
  Het bestuur zorgt voor deskundige leiding en ziet erop toe dat de sfeer, onderlinge omgang en inhoud overeenkomstig Gods Woord is.

  Waar?
  Groot Pepersgoed te Hoevelaken (goed bereikbaar per auto of OV).

  Wanneer?
  D.V. vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2024. Aankomst vrijdag vanaf een uur of 17 uur en tot circa zaterdag 16:00 uur.

  Wat zijn de kosten?
  Daar het bestuur voor dit Jongerenweekend giften reserveert, vragen we een kleine bijdrage in de onkosten van € 15,00 per deelnemer. De reiskosten naar en van de locatie zijn verder voor eigen rekening.

  Het aantal plaatsen voor deelnemers is beperkt en wordt op basis van aanmelding verwerkt.

  Let op! Bij de vraag over je verwachting s.v.p. vermelden in welke relatie jij tot het onderwerp staat.

  Help mee het jongerenweekend onder de aandacht te brengen en verspreid dit bericht!

  Je kunt hiervoor ook deze afbeelding gebruiken om te delen op social media.

   Naam*

   Leeftijd*

   Kerkelijke Gemeente*

   E-mail*

   Adres*

   Postcode*

   Woonplaats*

   Mobiel(telefoon)nummer*

   Komt?

   AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

   Hoe werd jij op het Jongerenweekend geattendeerd?*

   Met welke verwachting geef jij je op?*

   Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

   Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

   Ik maak de bijdrage à € 15,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Jongerenweekend 2024'. Na betaling is jouw aanmelding definitief. We zien uit naar je komst!

   * = verplicht veld

   Je had het niet zien aankomen. De arts ziet iets kwaadaardigs. Verdere onderzoeken moeten laten zien wat het is, of en hoe het te behandelen is. Spannende dagen of weken volgen. En als de diagnose is gesteld en behandeling mogelijk is dan blijft de uitkomst onzeker. Wij, maar ook de artsen, zien slechts wat voor ogen is. Maar soms kan het je na jaren nog verrassen wat je ziet.

   Onlangs waren mijn vrouw en ik in het Erasmus MC. Door verhuizing werd ik voor controle van de lange termijn effecten van de behandelingen naar dit ziekenhuis verwezen. De arts-radiotherapeut nam alle tijd voor het onderzoek. Zij bleek goed bekend met de behandelingen die ik dertig jaar geleden heb gehad en had zich goed in mijn dossier verdiept. Dat geeft erkenning in wie je bent (geworden) en vertrouwen in wat ze vertelt en ons laat zien. Zo kan zij op mijn lichaam laten zien waar ik bestraald ben. Ongedacht toont zij ons waar ik al jaren naar op zoek ben. De oorzaak van rugprobleem blijkt door bestraling te komen. Ondanks vele onderzoeken was er geen arts die mij dat heeft kunnen vertellen. Zij ziet wat wij niet zagen.

   Wat een erkenning is dat voor mij! Al is het ‘geen zaak van vreugde’ (ik heb er 7×24 uur pijn van) is de oorzaak bekend. Gelukkig dat ik bijvoorbeeld niet toestond wat een arts, die ontkende dat het door bestraling kwam, mij voorstelde. Begrijpelijk dat ik vastliep bij vele fysiotherapeuten die na zoveel behandelingen de klachten niet konden wegnemen. Wat een miskenning door onkunde en het niet kunnen zien wat het wel is. Je werd er moedeloos van. Want je kunt niet ontkennen dat het er is, maar artsen onderkennen (nog) niet wat het is. Maar jij kan niet anders dan geloven wat je niet ziet!

   Lichaam en ziel is een eenheid. Wat je lijdt naar het lichaam heeft invloed op je ziel. Het lijkt kinderlijk eenvoudig: de Heere gehoorzamen en volgen in geloof. En dat moet het voor wie een ieder die gelooft ook zijn. Ook als het in onze ogen tegenzit. Paulus getuigt daarvan: En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede (Rom8v28a). Toch worstelde Jacob met God, tot hij door de Engel werd overwonnen. Toen erkende hij de zegen niet te kunnen afdwingen. Hij had als gevallen mens en door eigen schuld het recht daar niet toe. Met een verwrongen heup ging Jacob kreupel het leven door. De hardleersheid van Jacob, en met hem die die God liefhebben, blijkt ook na deze intense levensles. Toen zei Jacob <…>: al deze dingen zijn tegen mij (Gen42v36). Tot Israël zag en uitriep: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog; ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Zoals Simeon in geloof uitzag naar Jezus zijn Zaligmaker en toen Hij Hem in de armen nam, zong: Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord. Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien (Lukas1v29-30).

   Ik zie wat jij niet ziet: Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan die van u (Jesaja55v9). Tegen Martha zei Jezus voor Hij haar broer Lazarus opwekte: Heb Ik u niet gezegd, dat zo u gelooft, u de heerlijkheid Gods zien zult? (Joh11v40). En in Zijn Bergrede noemt Jezus: Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien (Matth5v8). Wat moet het een ontzagwekkend, heerlijk zien zijn wanneer zij die geloven door lijden en dood tot Zijn heerlijkheid ingaan: En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn (Opb22v4). Opdat wij dan niet bedroeft zijn: Zo dan, vertroost elkander met deze woorden (1Thess4v18).

   Henk-Jan Koetsier