Ben jij getroffen of betrokken bij kanker? Heb jij of heeft iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker? Ben je tussen de 18 en 35 jaar?

Dan is deze Contact Puzzelrit Winstuitverlies incl. lunch speciaal voor jou!

Deze Contact Puzzelrit Winstuitverlies Jongeren wordt voor het eerst door Stichting Winstuitverlies georganiseerd. Om jou, getroffen door of betrokken bij kanker, de gelegenheid te geven elkaar, naast de bezinnende contactdagen-/weekenden, ook op een informele wijze te ontmoeten.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. De kosten van de activiteit zijn geheel voor rekening van de stichting. Jij betaalt slechts een bijdrage in de werkelijke kosten.

Onze dank voor het financieel mogelijk maken gaat uit de deelnemers, de donateurs, de gevers en de sponsor:

Verhindert de eigen bijdrage jouw om deel te kunnen nemen? Dat willen wij niet! Laat het ons weten: info@winstuitverlies.nl


Wanneer?
D.V. zaterdag 21 mei 2022 van 10 – 17 uur
(Verzamelen bij vertrekpunt vanaf 9:45 uur)

Waar?
Ouderkerk a/d IJssel

 Puzzel jij rijdend gezellig mee?!

-> Geef je zo snel mogelijk op (beperkt aantal deelnemers en Vol = vol) <-

Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen en door de gevraagde bijdrage te voldoen:

  Voornaam/-letter(s)*

  Achternaam*

  Leeftijd (tussen 18 en 35 jaar)*

  Geslacht*

  Woonplaats*

  Mailadres*

  (Mobiel)Telefoonnummer*

  Jij bent in bezit van geldig B-rijbewijs

  Hoe werd je geattendeerd op deze activiteit? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

  Opmerkingen (dieet of iets waar jij wil dat wij rekening meehouden)

  Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

  Ik maak het bedrag jouw bijdrage € 20,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Contact Puzzelrit Winstuitverlies Jongeren 2022'. Na betaling is de opgaaf definitief.

  * = verplicht veld

  Note: Werkt 'Verzenden' niet? Is de acceptatie van de voorwaarden aangevinkt?

  De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, willen deze weken in de vorm van een digitale enquête een onderzoek doen onder ambtsdragers, pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners over hoe het medeleven en de pastorale zorg na verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt.

  Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen ambtsdragers en pastoraal werkers op een bijeenkomst verder worden toegerust in het verlenen van pastorale zorg na een verlies.

  Ook aan u en jou die met verlies te maken hebben (gehad), wordt gevraagd om aan het onderzoek mee te doen door de digitale enquête in te vullen. Dit invullen kan via de volgende link https://nl.surveymonkey.com/r/BVN5P9L (versie gemeenteleden) en kost hooguit 10 minuten.

  Mocht u nog meer mensen weten met een verlies, wilt u dan dit bericht aan hen doorsturen?

  Meedoen aan het onderzoek is mogelijk t/m zaterdag 14 mei. Vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden via het volgende mailadres: pastoraatnaverlies@solcon.nl

  De uitkomst van dit onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ zal op een toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd worden met een reactie hierop.

  De presentatie van de resultaten met toelichting zal ook op deze website worden gepubliceerd, zodat u daarvan kan kennis nemen!

  Deze toerustingsavond wordt op twee locaties gehouden. Op D.V. vrijdag 17 juni in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Vellerselaan 1 te Barneveld en op vrijdag 24 juni 2022 in de aula van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem.

  De bovengenoemde verenigingen en stichting zijn u en jou dankbaar voor het invullen van de  enquête en hopen dat de resultaten van het onderzoek dienstbaar en tot zegen mogen zijn voor het geheel van onze kerken.

  Bijna twee jaar later. Uiterlijk lijkt het allemaal z’n gangetje te gaan. De containers staan buiten, behalve die ene keer dat het vergeten wordt, de was hangt op, de tuin wordt geschoffeld en de straat wordt geveegd, boodschappen worden gedaan en afspraken nagekomen. Ze redt het aardig, zie je de mensen denken. En toch… het voelt of je in een andere jas gekropen bent, waar je jezelf niet in thuis voelt, hij zit niet lekker, je beweegt niet gemakkelijk, maar tegelijk kun je hem niet van je afschudden.

  Na een lange periode zonder verjaardagvieringen, komt er zo af en toe weer eens een uitnodiging. Gelijk dat nare onderbuikgevoel… wel gaan, niet gaan. Doen alsof je er wel weer aan toe bent, of jezelf toestaan dat je er nog helemaal niet aan kunt denken. Een ander weet het wel te vertellen wat je moet doen. Het duurt veel langer voor je het zelf ook weet. Nee, een verjaardag is nu nog even niet de plaats waar je zoveel energie aan wilt verliezen.

  Het meeleven ebt weg, het gewone leven gaat weer door, nieuwe sterfgevallen volgen. Je probeert de structuur van elke dag zo goed mogelijk vast te houden. Maar wat weegt het zwaar… alleen de zorg te dragen voor je kind, zo complex met zorgen op allerlei gebied, beslissingen die je moet nemen. En wat te doen bij de vele, vele kleine dingen waar je tegenaan loopt, zoals een bolletje verwisselen, verstopte afvoer, kapotte accu. En het onderhoud wat je man zo trouw deed, maar wat je zelf niet helder op je netvlies hebt…. De auto die voorheen zo keurig bijgehouden werd en nu week in week uit je aan staat te grijnzen met zijn vieze buitenkant en stoffige binnenkant…

  Soms kun je verdrinken in al de aardse, dagelijkse beslommeringen. Dan was het nog niet zo’n verkeerde tijd, toen, tijdens het ziekbed. Alles om je heen stond op non-actief, het hoefde allemaal niet, je was samen bezig met het zoeken van Gods aangezicht, het smeken om Zijn ondersteuning, want de dood stond voor ogen. Je leefde in afhankelijkheid van Hem, Hij is immers de Gebieder van leven en dood, ziekte en gezondheid. De boom is gekliefd, hij wel, jij niet… O waarom dan nu zo ver bij Hem vandaan? Hij plaagt en bedroefd de mensenkinderen niet van harte maar daarom dat zij zich tot Hem bekeren zouden. Dat aardse bestaan heeft z’n glans verloren, maar dat er dan toch een uitzien mag zijn naar Boven!!

  Lenie Klop-de Pater

  Op de Contactdag Voorjaar 2022 van Stichting Winstuitverlies, zaterdag 9 april 2022 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. W. Nobel de lezing. Het uitgangspunt wat de dominee voor de lezing nam, is Psalm 73 en Hebreeën 13 vers 5b-6.

  De lezing is na te luisteren met onderstaande audio opname:

  Thema

  “Verwonderd omzien…de troost van Gods voorzienigheid”

  Het uitgangspunt voor de lezing is Psalm 73 en Hebreeën 13 vers 5b-6

  Voor wie?
  De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

  Wanneer:
  D.V. zaterdag 9 april 2022. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

  Waar:
  In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

  Spreker:
  Ds. W. Nobel, predikant Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren die uit eigen ondervinding en het pastoraat van nabij weet wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekend.

  Het bestuur verwacht dat, met in achtneming van de richtlijnen in de noodverordening COVID-19, de contactdag met de gebruikelijke lunch kan doorgaan. Daar zien wij, met ongetwijfeld velen van jullie, naar uit!

  Heeft u zich opgegeven en bent u onvoorzien, door symptomen COVID-19 of positieve testuitslag bij uzelf of huisgenoten, verhinderd? Wilt u dat ons zo snel mogelijk laten weten, zodat wij anderen die niet meer konden deelnemen kunnen toelaten.

  Kosten (incl. lunch):
  Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Wij vragen u en jou voor een bijdrage i.p.v. collecte om deze contactdagen mogelijk te maken over te maken naar: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies o.v.v. ‘Contactdag Voorjaar 2022’

  Aanmelden (verplicht):

   Uw voornaam/letters*

   Tussenvoegels

   Uw achternaam*

   Uw e-mail*

   Wilt u de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

   Uw woonplaats*

   Uw telefoonnummer*

   Aantal personen*

   De namen van de personen die meekomen

   Lunchen mee

   Hoe werd u geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

   Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

   * = verplicht veld

   Stichting Winstuitverlies wil hen nabij zijn, die lijden onder de ernstige, ingrijpende ziekte kanker en de gevolgen daarvan. Denk hierbij aan hen die zelf getroffen zijn, de betrokkenen daar omheen, maar ook hen die iemand zijn verloren aan deze ziekte. Winstuitverlies biedt contact met lot- & geloofsgenoten rondom Gods Woord. Om te delen in elkaars ervaring en samen uit te zien naar dé Troost(er) in het verlies bij kanker. Dit contact vindt twee keer per jaar plaats op een contactdag en jaarlijks op een informeel samenzijn en tijdens een Jongerenweekend. Daarnaast verschijnt er twee keer per jaar een Nieuwsbrief.

   Het huidige bestuur bestaat uit vijf verlies-ervaringskundige personen dat met de hulp van meerdere vrijwilligers de activiteiten uitvoert. De onderlinge relatie omschrijft zich het beste met: open én betrokken op elkaar en op lot- & geloofsgenoten!

   Het bestuur is voor het coördineren van de communicatie op zoek naar u / jou voor het uitvoeren van de volgende taken:

   • Coördineren, redigeren en opmaken van de nieuwsbrief en de nieuwsberichten
   • Plannen, opmaken en plaatsen van de advertenties en de overige publicaties.

   Ben(t) u/jij hersteld van of betrokken bij kanker? Wil(t) en kun(t) u/jij genoemde taken (online vanuit (t)huis te doen) als bestuurslid uitvoeren? Dan komen we graag in contact! Bel voor meer info naar 06-12854832 of mail naar voorzitter@winstuitverlies.nl

   … Dan is daar ineens die uitspraak: kanker, uitgezaaid, verder onderzoek, maar … de arts ziet het donker in. Het is alsof je wereld instort. Kort daarna duikt er een virus op wat de hele wereld in rep en roer brengt. Dat er in ons huis kanker gekomen is, wordt ‘bijna’ vergeten. De kranten staan vol met ‘corona’. Hoe eenzaam wordt het als er geen bezoek mag komen, mensen bang zijn om contact te hebben, het gevaarlijk is voor de patiënt om besmet te worden… Kanker in coronatijd…

   Wie onder degenen die dit leest, herkent het? Wat zijn uw/jou ervaringen op het gebied van kanker en corona? Kreeg u/jij te maken met uitgestelde zorg? Hoe was het sociale en het pastorale contact in die periode? Wilt u/jij uw verhaal delen? Heel graag!

   Vul het onderstaand formulier in, waarmee u/jij toestemming geeft dat het verhaal gedeeld mag worden in de publicaties van de stichting (waaronder Nieuwsbericht, Nieuwsbrief of website):

    * verplicht veld

    Stichting Winstuitverlies wil hen nabij zijn, die lijden onder de ernstige, ingrijpende ziekte kanker en de gevolgen daarvan. Denk hierbij aan hen die zelf getroffen zijn, de betrokkenen daar omheen, maar ook hen die iemand zijn verloren aan deze ziekte. Winstuitverlies biedt contact met lot- & geloofsgenoten rondom Gods Woord. Om te delen in elkaars ervaring en samen uit te zien naar dé Troost(er) in het verlies bij kanker. Dit contact vindt twee keer per jaar plaats op een contactdag en jaarlijks op een informeel samenzijn en tijdens een Jongerenweekend. Daarnaast verschijnt er twee keer per jaar een Nieuwsbrief.

    Het huidige bestuur bestaat uit vijf verlies-ervaringskundige personen dat met de hulp van meerdere vrijwilligers de activiteiten uitvoert. De onderlinge relatie omschrijft zich het beste met: open én betrokken op elkaar en op lot- & geloofsgenoten!

    Het bestuur is vanwege vertrek van onze penningsmeester op zoek naar een opvolger voor de taken:

    • Betalingen innen donateurs, voldoen en beheren (Bank & Conscribo);
    • Bijhouden kas en beheren (bank)rekeningen (Conscribo);
    • Financieel (jaar)verslag i.s.m. een extern boekhouder;
    • Jaarbegroting vastgesteld door bestuur bewaken;
    • Meedenken en beslissen over stichtingsactiviteiten.

    Ben(t) u/jij hersteld van of betrokken bij kanker? Beschik(t) u/jij over de (basis)vaardigheden, online bankieren en administreren, om genoemde taken als onze nieuwe penningmeester op te pakken? Dan komen we graag voor in contact! Reageer voor D.V. 5 maart a.s. Bel naar 06-12854832 of mail naar voorzitter@winstuitverlies.nl

    Uit de Kerk zullen velen, met hen uit de wereld, aan de ondergang worden prijsgegeven. In een grote menigte zijn altijd veel huichelaars. De graankorrels liggen onder kaf en afval verborgen. Zelfs in de schaapkooi moeten er meer omkomen, dan behouden worden, en aan de eeuwige dood worden overgeleverd. Leer om niet afgunstig te zijn op de goddelozen, ook als hun voorspoed verontrustend en smartelijk voor ons is (Psalm 37 vers 1). Wij denken dat zij gelukkiger zijn. Terwijl God hen spaart en onderhoudt, lachen zij ons uit en drijven de spot met onze ellenden. De Heilige Geest spoort ons aan om onze beproevingen geduldig te dragen. Het geluk van de goddelozen doet ons voor een tijd onaangenaam aan. God verklaart echter zelf dat zij worden gemest om na korte tijd geslacht te worden, wanneer zij vet zijn geworden.

    Wij kunnen niet anders in onze positie gehandhaafd worden dan wanneer God ons herhaaldelijk kastijdt, door opvoeding en tuchtiging. Het is gelijk Paulus zegt dat wij door kastijding niet tegelijk met wereld om zullen komen. Ik zal hen door vuur leiden, dat zij behouden zullen worden door vuur: veel ellenden. God zal hen beproeven als goud en zilver. Wordt stro en kaf in het vuur geworpen, dan verteert zowel afval als kaf en al wat bederfelijk is. Maar wanneer goud en zilver wordt gesmolten en gezuiverd, dan gebeurt dit om de zuiverheid meet te doen blinken. En ook om wat kostbaar is in die metalen beter standhoudt. Wanneer het zilver wordt gedolven verschilt het niets van de aarde, hetzelfde geldt voor het goud. Maar de smeltoven zuivert het goud en het zilver zo van vuil, dat het zijn waarde en voortreffelijkheid verkrijgt. Daarom dat wanneer God zijn gelovigen in het vuur werpt doet Hij dit met de vaderlijke bedoeling om de onreinheid eruit te branden. Zo worden zij, die tevoren vuil waren of waarin overvloed van onreinheid aanwezig was, waarlijk goud en zilver. Hiermee worden zij, de uitverkoren kinderen Gods, onderscheiden van de verworpenen. Al gebruiken ten onrechte èn de Naam, èn de dienst van God als voorwendsel.

    Opgemerkt bij Calvijn in zijn Verklaring van de Bijbel, Zacheria 13 vers 9

    Wat een voorrecht. Wat maakte de Heere een onderscheid. Na een intensief traject van chemokuren en bestralingen kreeg u een bijzonder bericht van de artsen: de ziekte was weg. Eigenlijk niet voor te stellen, na alle zorgen die er geweest zijn. Eigenlijk durfde u het in eerste instantie niet te geloven. En toch geloofde u dat de arts de waarheid sprak. De ziekte was weg. De blijdschap ging overheersen. U dacht er aan hoe anders het had kunnen zijn. Wat een storm was er opgestoken vanaf het moment dat u de diagnose kreeg. En wat werd het hele leven toen onzeker. Maar de Heere gaf een bijzondere wending. U kunt Hem er nooit dankbaar genoeg voor zijn. U mocht blijven leven.

    Toch ging het óók tot u doordringen dat u niet meer dezelfde was als voorheen. De chemo en de bestralingen zijn niet zonder grote gevolgen gebleven. Steeds meer ging u beseffen dat het leven nooit meer zou worden zoals vóór de ziekte. Langzaam aan probeerde u de draad van het werk weer op te pakken. Maar wat kostte het u veel energie. Er was een stuk kwijt. En u wist het: dit is een blijvend gevolg van de ingrijpende behandelingen. En uiteindelijk raakte u uw baan kwijt.

    Uw leven heeft u mogen behouden, maar toch is er sprake van verlies. Verlies waarvoor dus niemand op de begraafplaats geweest is. Het heeft de naam gekregen van levend verlies. Dingen die u kwijt geraakt bent, terwijl u nog in leven bent. Dingen die niet meer terug zullen komen. Bij een begrafenis ziet iedereen aan de nabestaanden hoe de rouw hen tekent. Maar hoe gaat men om met uw verlies? Uw levend verlies?

    Mogelijk stuit u op onbegrip. Misschien is er aan de buitenkant nauwelijks iets aan u te zien. Maar u bent toch iets kwijt. U bent veel kwijt. En het is goed om daar voor u zelf een naam aan te geven. Mogelijk zou een ritueel hierbij  helpend kunnen zijn. Het is goed om te praten over uw levende verlies en om het in zekere zin zichtbaar te maken. Dan krijgt ook dit verdriet een gezicht. En dan mag óók u tranen laten, zonder dat er iemand begraven is.

    L. Huisman