Door het invullen en verzenden van onderstaand formulier wordt de nieuwsbrief toegezonden.

Wordt ook donateur en maak de activiteiten voor getroffenen en betrokkenen bij kanker mede mogelijk!

  Mijn voornaam/letters*

  Tussenvoegels

  Mijn achternaam*

  Mijn adres*

  Mijn postcode*

  Mijn woonplaats*

  Mijn e-mail*

  * = verplicht veld

  Thema

  “Biddend verwachten… Verwachtend bidden”

  Het uitgangspunt voor de overdenking van het thema is Psalm 130

  Voor wie?
  De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

  Wanneer:
  D.V. zaterdag 7 november 2020. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

  Waar:
  In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

  Spreker:
  Ds. A. J. de Waard, predikant Gereformeerde Gemeente op Urk en pastoraal contactpersoon verbonden aan de stichting, weet uit eigen ondervinding en het pastoraat van nabij wat de ernstige ziekte kanker betekend.

  Het aantal personen dat kan deelnemen is beperkt!

  Zoals de situatie nu is kan, met in achtneming van de richtlijnen in de noodverordening COVID-19, de contactdag met de gebruikelijke lunch doorgaan. Daar zien wij, met ongetwijfeld velen van jullie, naar uit!

  Het aantal deelnemers aan de contactdag wordt, door de maatregelen die getroffen moeten worden op de lokatie, helaas tot maximaal 50 personen (was 60 voor de persconferentie 18/9) beperkt!

  Het toelaten tot maximaal aantal deelnemers gebeurd op basis van de binnenkomst van de opgaven. Overschrijdt uw opgave het maximaal aantal personen dan krijgt u van ons het bericht dat deelname helaas niet meer mogelijk is en wordt u op de ‘reservelijst’ gezet.

  Heeft u zich opgegeven en bent u onvoorzien, door symptomen COVID-19 of positieve testuitslag bij uzelf of huisgenoten, verhinderd? Wilt u dat ons zo snel mogelijk laten weten, zodat wij anderen die niet meer konden deelnemen kunnen toelaten.

  Kosten (incl. lunch):
  Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. De collecte tijdens de bijeenkomst, waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden, komt deze keer te vervallen. De bijdrage die u of jou wilt geven, ook als u niet kan deelnemen, kunt u overmaken op: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies o.v.v. ‘Contactdag Najaar 2020’

  Aanmelden (max. aantal is bereikt) voor plaatsing op de reservelijst:

   Uw voornaam/letters*

   Tussenvoegels

   Uw achternaam*

   Uw e-mail*

   Wilt u de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

   Uw woonplaats*

   Uw telefoonnummer*

   Aantal personen*

   De namen van de personen die meekomen

   Lunchen mee

   Hoe werd u geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

   Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

   * = verplicht veld

   Uw/jouw aanmelding wordt op de reservelijst gezet. Zegt één van de toegelaten deelnemers af dan wordt op basis van aanmelding op de reservelijst personen toegelaten. Degene die het betreft ontvangt daarover bericht.

   Door de de geldende noodmaatregelen in deze crisis gaan activiteiten door. Ook het samenkomen rond Gods Woord met degenen die getroffen en betrokken zijn bij kanker niet.

   Het ‘aan huis gekluisterd zijn’ komt bij velen bekend voor. Of zoals de ‘ minister van gehandicapten zaken’  opmerkte: “Mensen met een beperking zitten vaak thuis. Het is weleens fijn dat heel de samenleving nu voelt hoe zij zich dagelijks voelen.” 

   Wij zijn benieuwd:
   Hoe voelt u zich, hoe voel jij je in deze periode van landelijke crisis?
   Wat heeft u, wat heb jij als bijzonder of ingrijpend beleefd?
   Hoe was de aandacht voor uw of jouw persoonlijke crisis getroffene of betrokkene bij kanker?
   Wat wilt u en wil jij dat Winstuitverlies (meer) doet of organiseert?

   Plaats je reactie onder dit bericht. Mailen mag ook: info@winstuitverlies.nl

   Wij zien het graag tegemoet.

   Ongetwijfeld zag u en wij met u naar de contactdag op zaterdag 4 april a.s. uit. Het thema ‘Biddend verwachten… verwachtend bidden’ is van alle tijden. Bidden is in tijd van grote nood, de ademtocht voor het geloof om gemeenschap te oefenen met God Drieenig. Alleen dan blijven in de grootste smarten onze harten in de HEERE gerust!

   De door de overheid opgelegde, in onze ogen ook noodzakelijke, maatregelen tot zorg voor ons welzijn maken dat de Contactdag Voorjaar 2020 op 4 april a.s. niet door is gegaan. De geplande Contactrondvaart op zaterdag 13 juni a.s. komt ook te vervallen. De Contactdag Najaar 2020 staat gepland op D.V. 7 november a.s. Het thema en de spreker blijft hetzelfde als voor de nu vervallen contactdag.

   Wij wensen u in de deze periode, in de herdenking van de heilsfeiten, het zicht op de verhoogde slang, het Lam Jezus Christus toe. Dat het zien op Jezus u, ook in uw persoonlijke omstandigheden, de blijvende vreugde en de Troost(er) in het hart schenkt.

   Zo de Heere wil en wij leven hopen wij u allen op de contactdag Najaar 2020 – Stichting Winstuitverlies bestaat dan ruim 10 jaar – te ontmoeten.

   Hartelijke groet,
   namens het bestuur

   Henk-Jan Koetsier

   Jaarverslag-2019-stichting-winstuitverlies-1

   Jaarrekening_2019_Stichting_WinstuitVerlies-def

   Daar draait alles nu om… hoe in verbinding blijven zonder contact? Na contactloos betalen ook samenleven zonder aanraking. Contact wat zo onontbeerlijk, zeker bij verlies. Rouwen zonder vasthouden. Houdt vol in afstand houden! Makkelijk gezegd. Als een magneet trekt het intense verdriet je aan in wat je ziet en voelt. Even een arm om iemand leggen of omhelzen. Wanneer je staat rond de kist waarin een geliefde ligt. Of aan het open graf, hét moment van afscheid nemen. Het is uit de boze, er staat een hoge boete. Want het is crisis.

   Crisis, een woord wat niet persé verbonden is aan onheil. Crisis betekend: ‘het moment van de waarheid’. Hoeveel crisissen hebben wij al in ons hun persoonlijk leven doorstaan. Het moment dat jezelf of je geliefde de boodschap krijgt ernstig ziek te zijn. Uitbehandeld misschien. Momenten van de waarheid in jouw leven. Dan heb je de lijve ervaren sterfelijk te zijn of onmachtig te zijn het kwaad af te wenden. En nu niet aan te mogen raken, afstand te moeten houden. Onm(w)enselijk!!!

   Toen ik haar sprak was haar man overleden. Zij had hem voor het laatst telefonisch kunnen spreken. Daarna werd hij in slaap gebracht. Door ademnood kon hij niet veel meer zeggen. Wel beseffend dat het zijn laatste woorden konden zijn. Wat voelde zij zich onmachtig om hem juist nu nabij te kunnen zijn. Heel haar huwelijksleven voor hem gezorgd en nu op afstand gezet. Achteraf bleek het hun laatste moment voor zijn heengaan. Niet meer gesproken, niet meer omhelst, niet nabij geweest. In haar verdriet miste zij een arm om haar heen. Niemand in haar nabijheid die het durft, waagt misschien ook. “En straks bij het graf? Moet ik dan alleen staan?” Als één van de dertig ‘bevoorrechten’ was ik bij de condoleance voorafgaand aan de rouwdienst, de tocht naar de begraafplaats, stond ik bij het graf. Wat koste het mij moeite om weerstand te bieden aan het niet kunnen troosten. Contactloos, op afstand staan, zien lijden. Onm(w)wenselijk!!

   Het komt mij zo bekend voor, roept veel herkenning op. Misschien is dat wat grote weerstand oproept. Zelf op afstand geplaatst, melaats voelen door de kanker die je treft. Verschillende keren, ook geïsoleerd, verpleegd gelegen. Contactloos moeten zijn met je geliefde(n). Op afstand blijven, onoverbrugbaar, voor het gevaar van infectie. Moeilijk is het om dat te delen met hen die het zelf niet treft. Al ligt het leven voor ons allemaal tijdelijk stil. Toch raakt de sterfelijkheid de meesten van ons persoonlijk nog niet.

   Crisis, het moment van de waarheid. Hoe goed zijn we contactloos in verbinding? Redden we het wel om de crisis samen te overleven? En als de dood scheiding maakt, wij niet meer samen (kunnen) zijn?

   Uitzien naar dé Troost(er), het is de aanleiding voor het organiseren van de contactmomenten rond Gods Woord bij kanker. Elkaar wijzen op en delen in hoe God Zich in het leven openbaart. Juist als het crisis in ons leven wordt en is. Christus had zijn discipelen geroepen, volg Mij. Hij heeft Zich aan hen persoonlijk geopenbaard. Gezegd dat wie Hem kent, ook Zijn vader kent. Want samen Zijn Zij Eén. Toch verloren zij Hem toen Hij Zijn geest gaf aan ’t kruis. ’t Werd crisis in hun leven. Op het moment van de waarheid sliepen zij en verlieten zij Hem allen. Uit de dood herrezen openbaart Hij zich opnieuw aan hen. Raak Mij niet aan, zo zegt Hij Maria. Of ’t moet Thomas van ongeloof overtuigen om de Levende aan te raken.

   Ik vaar op tot Mijn en uw Vader. De scheiding valt. De Troost(er), de Heilige Geest, zal komen. Om de wezen, hun gemis voor altijd te vervullen. Niet om nabij te zijn, zoals Jezus was. Want de Geest komt in hen. Opdat Hij bij hen woont, hen leidt en tot God brengt. Opdat zij gelijk Wij, zegt Jezus, één zijn. Geen afstand mogelijk, niet meer contactloos, eeuwig in verbinding. Eén met de Vader die verkiest, met de Zoon die verlost en de Geest die overtuigt. Samen één voor Gods troon én al hier beneden. Want Ik, zegt Jezus, kom weer! Zo in verbinding, in contact staan, lid van één Lichaam… dan redden we het wel, ook in door deze crisis.

   Nunspeet, Mei 2020
   Henk-Jan Koetsier

   18e-Nieuwsbrief-Winstuitverlies-Inhoud-FC-def-web

   Zacheria, de profeet hij zag
   Verheug u zeer dochter Sions
   Zie uw Koning komt

   Wijzen zij zagen
   Zijn ster in ’t Oosten
   Komend zien zij de Koning

   Menigte van discipelen zij zagen
   Wie is toch dezen rijdend op een veulen?
   Ziende op Zijn krachtige daden

   De Koning zelf zag de stad
   En weende over haar
   Zie, dat zij niet bekend wat tot haar Vrede dient

   Pilatus zag de Joden voor ‘t rechthuis staan
   Zij klaagden de Zone Gods bij hem aan
   En sprak: Zie, uw Koning

   Die op Golgatha voorbijgingen zij zagen
   Geschreven in ’t Hebreeuws, Grieks en Latijn
   Ziende: “de Koning der Joden”

   Voorbijgangers zagen, schuddend hun hoofden
   Zeggend met overpriester, schrifgeleerden, ouderlingen en farizeeën
   Zie, de Koning Israëls kan Zichzelf niet verlossen

   Drie uur duisternis, niemand die iets zag
   Tot Jezus sprak: Mijn God, waarom verlaat U Mij
   Blind riepen die daar stonden: Zie, Hij roept Elia

   De hoofdman over honderd zag
   Bevend, bevreesd door al ‘t geweld
   Bekende: Zie, Waarlijk Deze Koning was Gods Zoon

   Maria zag ten derde dage in ‘t lege graf
   De engel zei haar: Vrees niet!
   Zie, Jezus wien u zoekt is opgestaan

   De elf discipelen zagen Hem
   Die heeft alle macht in hemel en op aarde
   Zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld

   En al wat Zijn volgelingen zagen
   Wees een getuige van deze dingen
   Want zie, Ik zend de belofte Mijn Vaders op u

   Zo zagen zij Jezus opvaren tot Zijn en uw Vader
   Waarvan Stefanus stervend getuigd
   Ik zie de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods

   Saulus zag en had behagen in Stefanus dood
   Tot hem Jezus verscheen: Ik ben het die u vervolgd
   Predikt hij terstond, vervuld de H’ Geest, Christus de Zone Gods

   Och of u ook op deze dag zag wat tot u vrede dient
   Of blijft ‘t verborgen voor uw ogen?
   Zie, uw Koning!

   Henk-Jan Koetsier

   Vooraf aan het weekend

   Winst uit Verlies weekend komt al snel dichterbij
   Straks zitten we op de banken, zij aan zij
   Durf ik kwetsbaar en eerlijk te zijn?
   Echt te delen hoe de periode is geweest, dat is toch fijn?
   Dan rijst het gebed heel plots naar Hem:
   Wilt U helpen, o Heere? Ik vraag het met klem

   Zonder Zijn hulp zal ik blijven dwalen
   En niets delen, zal het hart doen blijven malen
   Over gemis. Als ik niet heel eerlijk ben
   En zeg dat dit weekend spannend is. Herken
   Ik iets van angst en probeer te vluchten
   In ratio en de moeilijke onderwerpen te ontvluchten


   Terugkijkend op het weekend

   Thuiskomen met zoveel gedachten
   En gelukkig geschreven briefjes die op mij wachtten
   Nee, je staat niet alleen in je verdriet
   Door te delen, is het of je dan ziet
   Wat het goed doet om je hart te luchten
   Niet langer weg te stoppen of vluchten
   Voor de emoties die je overspoelen
   Waardoor je ’s nachts in je bed ligt te woelen

   Op tijd komen, was voor velen een strijd…
   Maar daarna was de maaltijd al snel vol gezelligheid.
   Diverse accenten kon je herkennen
   Gelderlanders het meest, het Zeeuws was even wennen ?
   De vaatwasser ging aan en wij aan de praat
   Over onze achtergrond. Soms werd het even te kwaad
   En werd een traantje weggepinkt
   Wanneer een herinnering in het hart weerklinkt

   Om elkaar beter te leren kennen,
   Een gesprek met z’n twee, om te wennen
   Weer of voor het eerst over het onderwerp te praten
   Huiselijke sfeer opzoeken, dus we zaten
   Op de slaapkamers, bedden en banken
   De avond afgesloten met de Heere te danken
   Wel nog tijd voor wat ontspanning en rust
   Zijn het de boerengeluiden wat mij in slaap sust?

   De volgende ochtend werd over Jozef gelezen
   Bij Henk-Jan waren er enkele vragen gerezen
   Waar vond Jozef zijn troost en kracht?
   En ik of jij? Is het Christus van Wie je alles verwacht?

   Vertrouw op God, Hij gaat je voor
   Steun op Hem, Hij kent je door en door
   Weet de Vader niet wat goed is voor Zijn kind?
   Ben jij het niet die Hij zo teer bemint?
   Dan zal Hij de weg, zo goed bedacht
   Voorgaan tot het einde, waar wacht
   Een beter lot voor jou bereidt
   Niets is beter dan bij Hem te zijn in eeuwigheid

   In de middag een houten doosje gemaakt
   Een rememberbox, met een inhoud die raakt
   Want ieder heeft heel persoonlijk in kleur
   Een kaartje geschreven. Om thuis, binnensdeur
   Te lezen wat de ander aan je wilde meegeven
   Ja, tijdens deze dagen is er een band geweven

   Ook deze dagen gaan weer voorbij
   Intensief, maar terugkijkend maakt het me blij
   De herinneringen raak je nooit meer kwijt
   Weekend Winst uit Verlies is echt profijt

   Gedicht door Gerrianne Hol, deelneemster Jongerenweekend