Ben jij getroffen of betrokken bij kanker? Heb jij of heeft iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker? Ben je tussen de 18 en 35 jaar?

Dan is deze Contact Puzzelrit Winstuitverlies incl. lunch speciaal voor jou!

Deze Contact Puzzelrit Winstuitverlies Jongeren wordt voor het eerst door Stichting Winstuitverlies georganiseerd. Om jou, getroffen door of betrokken bij kanker, de gelegenheid te geven elkaar, naast de bezinnende contactdagen-/weekenden, ook op een informele wijze te ontmoeten.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. De kosten van de activiteit zijn geheel voor rekening van de stichting. Jij betaalt slechts een bijdrage in de werkelijke kosten.

Onze dank voor het financieel mogelijk maken gaat uit de deelnemers, de donateurs, de gevers en de sponsor:

Verhindert de eigen bijdrage jouw om deel te kunnen nemen? Dat willen wij niet! Laat het ons weten: info@winstuitverlies.nl


Wanneer?
D.V. zaterdag 21 mei 2022 van 10 – 17 uur
(Verzamelen bij vertrekpunt vanaf 9:45 uur)

Waar?
Ouderkerk a/d IJssel

 Puzzel jij rijdend gezellig mee?!

-> Geef je zo snel mogelijk op (beperkt aantal deelnemers en Vol = vol) <-

Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen en door de gevraagde bijdrage te voldoen:

  Voornaam/-letter(s)*

  Achternaam*

  Leeftijd (tussen 18 en 35 jaar)*

  Geslacht*

  Woonplaats*

  Mailadres*

  (Mobiel)Telefoonnummer*

  Jij bent in bezit van geldig B-rijbewijs

  Hoe werd je geattendeerd op deze activiteit? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

  Opmerkingen (dieet of iets waar jij wil dat wij rekening meehouden)

  Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

  Ik maak het bedrag jouw bijdrage € 20,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Contact Puzzelrit Winstuitverlies Jongeren 2022'. Na betaling is de opgaaf definitief.

  * = verplicht veld

  Note: Werkt 'Verzenden' niet? Is de acceptatie van de voorwaarden aangevinkt?

  De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, willen deze weken in de vorm van een digitale enquête een onderzoek doen onder ambtsdragers, pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners over hoe het medeleven en de pastorale zorg na verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt.

  Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen ambtsdragers en pastoraal werkers op een bijeenkomst verder worden toegerust in het verlenen van pastorale zorg na een verlies.

  Ook aan u en jou die met verlies te maken hebben (gehad), wordt gevraagd om aan het onderzoek mee te doen door de digitale enquête in te vullen. Dit invullen kan via de volgende link https://nl.surveymonkey.com/r/BVN5P9L (versie gemeenteleden) en kost hooguit 10 minuten.

  Mocht u nog meer mensen weten met een verlies, wilt u dan dit bericht aan hen doorsturen?

  Meedoen aan het onderzoek is mogelijk t/m zaterdag 14 mei. Vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden via het volgende mailadres: pastoraatnaverlies@solcon.nl

  De uitkomst van dit onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ zal op een toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd worden met een reactie hierop.

  De presentatie van de resultaten met toelichting zal ook op deze website worden gepubliceerd, zodat u daarvan kan kennis nemen!

  Deze toerustingsavond wordt op twee locaties gehouden. Op D.V. vrijdag 17 juni in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Vellerselaan 1 te Barneveld en op vrijdag 24 juni 2022 in de aula van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem.

  De bovengenoemde verenigingen en stichting zijn u en jou dankbaar voor het invullen van de  enquête en hopen dat de resultaten van het onderzoek dienstbaar en tot zegen mogen zijn voor het geheel van onze kerken.

  Thema

  “Verwonderd omzien…de troost van Gods voorzienigheid”

  Het uitgangspunt voor de lezing is Psalm 73 en Hebreeën 13 vers 5b-6

  Voor wie?
  De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

  Wanneer:
  D.V. zaterdag 9 april 2022. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

  Waar:
  In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

  Spreker:
  Ds. W. Nobel, predikant Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren die uit eigen ondervinding en het pastoraat van nabij weet wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekend.

  Het bestuur verwacht dat, met in achtneming van de richtlijnen in de noodverordening COVID-19, de contactdag met de gebruikelijke lunch kan doorgaan. Daar zien wij, met ongetwijfeld velen van jullie, naar uit!

  Heeft u zich opgegeven en bent u onvoorzien, door symptomen COVID-19 of positieve testuitslag bij uzelf of huisgenoten, verhinderd? Wilt u dat ons zo snel mogelijk laten weten, zodat wij anderen die niet meer konden deelnemen kunnen toelaten.

  Kosten (incl. lunch):
  Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Wij vragen u en jou voor een bijdrage i.p.v. collecte om deze contactdagen mogelijk te maken over te maken naar: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies o.v.v. ‘Contactdag Voorjaar 2022’

  Aanmelden (verplicht):

   Uw voornaam/letters*

   Tussenvoegels

   Uw achternaam*

   Uw e-mail*

   Wilt u de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

   Uw woonplaats*

   Uw telefoonnummer*

   Aantal personen*

   De namen van de personen die meekomen

   Lunchen mee

   Hoe werd u geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

   Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

   * = verplicht veld

   … Dan is daar ineens die uitspraak: kanker, uitgezaaid, verder onderzoek, maar … de arts ziet het donker in. Het is alsof je wereld instort. Kort daarna duikt er een virus op wat de hele wereld in rep en roer brengt. Dat er in ons huis kanker gekomen is, wordt ‘bijna’ vergeten. De kranten staan vol met ‘corona’. Hoe eenzaam wordt het als er geen bezoek mag komen, mensen bang zijn om contact te hebben, het gevaarlijk is voor de patiënt om besmet te worden… Kanker in coronatijd…

   Wie onder degenen die dit leest, herkent het? Wat zijn uw/jou ervaringen op het gebied van kanker en corona? Kreeg u/jij te maken met uitgestelde zorg? Hoe was het sociale en het pastorale contact in die periode? Wilt u/jij uw verhaal delen? Heel graag!

   Vul het onderstaand formulier in, waarmee u/jij toestemming geeft dat het verhaal gedeeld mag worden in de publicaties van de stichting (waaronder Nieuwsbericht, Nieuwsbrief of website):

    * verplicht veld

    Stichting Winstuitverlies wil hen nabij zijn, die lijden onder de ernstige, ingrijpende ziekte kanker en de gevolgen daarvan. Denk hierbij aan hen die zelf getroffen zijn, de betrokkenen daar omheen, maar ook hen die iemand zijn verloren aan deze ziekte. Winstuitverlies biedt contact met lot- & geloofsgenoten rondom Gods Woord. Om te delen in elkaars ervaring en samen uit te zien naar dé Troost(er) in het verlies bij kanker. Dit contact vindt twee keer per jaar plaats op een contactdag en jaarlijks op een informeel samenzijn en tijdens een Jongerenweekend. Daarnaast verschijnt er twee keer per jaar een Nieuwsbrief.

    Het huidige bestuur bestaat uit vijf verlies-ervaringskundige personen dat met de hulp van meerdere vrijwilligers de activiteiten uitvoert. De onderlinge relatie omschrijft zich het beste met: open én betrokken op elkaar en op lot- & geloofsgenoten!

    Het bestuur is vanwege vertrek van onze penningsmeester op zoek naar een opvolger voor de taken:

    • Betalingen innen donateurs, voldoen en beheren (Bank & Conscribo);
    • Bijhouden kas en beheren (bank)rekeningen (Conscribo);
    • Financieel (jaar)verslag i.s.m. een extern boekhouder;
    • Jaarbegroting vastgesteld door bestuur bewaken;
    • Meedenken en beslissen over stichtingsactiviteiten.

    Ben(t) u/jij hersteld van of betrokken bij kanker? Beschik(t) u/jij over de (basis)vaardigheden, online bankieren en administreren, om genoemde taken als onze nieuwe penningmeester op te pakken? Dan komen we graag voor in contact! Reageer voor D.V. 5 maart a.s. Bel naar 06-12854832 of mail naar voorzitter@winstuitverlies.nl

    Onvergetelijk is het jongerenweekend waar ik aan deel heb genomen. Waardevol om zelf te kunnen delen, maar ook te ontvangen van wat anderen als verlies en Winst hebben ervaren rond kanker

    Voor wie?
    Heb jij kanker of ben je daarvan hersteld? Heeft iemand uit jouw gezin kanker of gehad? Heb jij je vader, je moeder of je broer/zus verloren door kanker? En ben jij (jong)volwassen (bijna 18 < 30 jaar)? Dan ben je van harte welkom!

    Wat mag je verwachten?
    Contact met jongeren die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Samen luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft. Vrijdagavond maken we met elkaar kennis en werken wij dat creatief uit. Zaterdagmorgen houden we een Bijbelstudie. Verder veel ruimte voor het ontmoeten van elkaar. Lees meer in de verhalen van die jou voor gingen!

    Wie is de leiding?
    Het bestuur zorgt voor deskundige leiding en ziet erop toe dat de sfeer, onderlinge omgang en inhoud overeenkomstig Gods Woord is.

    Waar?
    Gastenverblijf ‘Betlehem’ op boerderij De Verwondering te Gouderiaan (goed bereikbaar per auto of OV).

    Wanneer?
    D.V. vrijdag 28 en zaterdag 29 januari 2022. Aankomst vrijdag vanaf 17 uur en tot circa zaterdag 16:00 uur.

    Wat zijn de kosten?
    Daar het bestuur voor dit Jongerenweekend giften reserveert vragen we een kleine bijdrage in de onkosten van € 15,00 per persoon. Reiskosten naar en van de locatie zijn voor eigen rekening.

    Lees je deze activiteit en spreekt het jou aan? Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen!

    Het aantal plaatsen voor deelnemers is beperkt en wordt op basis van aanmelding verwerkt.

    Let op! Onder ‘Opmerkingen’ svp je leeftijd(en) en in welke relatie jij tot het onderwerp staat.

    Help mee het jongerenweekend onder de aandacht te brengen en verspreidt dit bericht!

     Naam*

     Leeftijd*

     E-mail*

     Adres*

     Postcode*

     Woonplaats*

     Mobiel(telefoon)nummer*

     Komt?
     AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

     Hoe werd jij op het Jongerenweekend geattendeerd?*

     Met welke verwachting geef jij je op?*

     Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

     Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

     Ik maak de bijdrage à € 15,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Jongerenweekend 2020'. Na betaling is jouw aanmelding definitief. Alvast bedankt

     * = verplicht veld

     Het bestuur heeft besloten de contactdag 27 november a.s. niet door te laten gaan. Hoe zeer het ons ook aan het hart gaat vinden wij het gelet op de (landelijke) toename van het aantal besmettingen, de kwetsbaarheid van de deelnemers en het risico van verspreiding in deze periode niet verantwoordt de contactdag te houden. Wij vragen uw begrip voor ons (toch moeilijke) besluit.

     Het bestuur ziet uit naar de mogelijkheid van een contactdag in het Voorjaar 2022, D.V. zaterdag 9 april a.s. waar ds. Nobel dan zijn lezing zal houden, waarvan zij hoopt dat die eventueel met beperkingen wel door kan gaan.


     Geef wat de Heere van u en jou vraagt
     Hoewel de contactdag niet door kan gaan heeft de stichting (door)lopende kosten. Wat de Heere van u en jou vraagt te geven ontvangen wij in dankbaarheid aan Hem: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies

     Jong-volwassenen, die verlies van gezondheid of geliefden ervaren, hebben er ook behoefte aan gezien en gehoord te worden. Praten over je verlies is voor de meesten van hen niet gemakkelijk. In contact met leeftijd- en lotgenoten gaat het door (h)erkenning gewoon vanzelf. Natuurlijk is de eerste ontmoeting spannend, maar het ijs is in contact met jomg-volwassenen bij Winstuitverlies snel gebroken.

     Uit een jaarlijks terugkerend jongerenweekend is een heuse whatsapp groep ontstaan. In ‘lockdown periode’ is met regelmaat ‘online contact’ geweest. Maar eindelijk is er weer een ‘life event’ mogelijk! Kom jij ook?

     Ben jij een jong-volwassene (circa 18 – 30 jaar) die getroffen of betrokken is geraakt door kanker en is voor jou de Bijbel het Woord van God? Dan ben je van harte welkom! Geef je snel op want het aantal personen dat kan deelnemen is (nog) beperkt.

     Wanneer? Waar?

     D.V. Zaterdag 30 oktober a.s. in Driebruggen om 10 uur (tot ongeveer 15 uur).

     De exacte locatie ontvangen de deelnemers op een later moment.

     Aanmeldformulier (aanmelden is verplicht!)

      Naam*

      Leeftijd*

      E-mail*

      Woonplaats*

      Mobiel(telefoon)nummer*

      Komt?
      AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

      Hoe werd jij op het live event geattendeerd?*

      Met welke verwachting geef jij je op?*

      Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

      * = verplicht veld

      Thema

      “Biddend verwachten… Verwachtend bidden”

      Het uitgangspunt voor de overdenking van het thema is Psalm 130

      Voor wie?
      De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

      Wanneer:
      D.V. zaterdag 3 juli 2021. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

      Waar:
      In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

      Spreker:
      Ds. A. J. de Waard, predikant Gereformeerde Gemeente op Urk en pastoraal contactpersoon verbonden aan de stichting, weet uit eigen ondervinding en het pastoraat van nabij wat de ernstige ziekte kanker betekend.

      Het is nog niet bekend hoeveel personen kan deelnemen!

      Het bestuur hoopt dat, met in achtneming van de richtlijnen in de noodverordening COVID-19, de contactdag met de gebruikelijke lunch kan doorgaan. Daar zien wij, met ongetwijfeld velen van jullie, naar uit!

      Het toelaten tot maximaal aantal (als dat bekend is) deelnemers gebeurd op basis van de binnenkomst van de opgaven. Overschrijdt uw opgave het maximaal aantal personen dan krijgt u van ons het bericht dat deelname helaas niet meer mogelijk is en wordt u op de ‘reservelijst’ gezet.

      Heeft u zich opgegeven en bent u onvoorzien, door symptomen COVID-19 of positieve testuitslag bij uzelf of huisgenoten, verhinderd? Wilt u dat ons zo snel mogelijk laten weten, zodat wij anderen die niet meer konden deelnemen kunnen toelaten.

      Kosten (incl. lunch):
      Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. De collecte tijdens de bijeenkomst, waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden, komt deze keer te vervallen. De bijdrage die u of jou wilt geven, ook als u niet kan deelnemen, kunt u overmaken op: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies o.v.v. ‘Contactdag Voorjaar 2021’

       Uw voornaam/letters*

       Tussenvoegels

       Uw achternaam*

       Uw e-mail*

       Wilt u de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

       Uw woonplaats*

       Uw telefoonnummer*

       Aantal personen*

       De namen van de personen die meekomen

       Lunchen mee

       Hoe werd u geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

       Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

       * = verplicht veld

       D.V. woensdag 24 maart a.s., aanvang (vervroeg i.v.m. avondklok) 19:00 uur, belegt de Hersteld Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel e.o. een weekdienst met een speciaal thema rond het verlies van gezondheid en/of geliefden.

       Afbeeldingsresultaat voor hhgouderkerk

       Op verzoek van Stichting Winstuitverlies is de kerkenraad van deze gemeente bereid gevonden een weekdienst met een speciaal thema te beleggen. Deze dienst, waar ds. P.C. Hoek in voor zal gaan, is een gewone weekdienst voor de gemeente, maar richt zich op een grotere doelgroep.

       Voor deze weekdienst gelden de corona-regels met een beperkt aantal bezoekers, maar is online middels live-stream te volgen door getroffenen en betrokkenen bij kanker. Ga naar: https://www.hhgouderkerkeo.nl/

       Het bestuur van Winstuitverlies is de kerkenraad zeer erkentelijk dat zij op deze wijze hun medewerking verlenen aan het vanuit Gods Woord bieden van steun en troost bij verlies door kanker. In aanvulling op de leden van de gemeente kan een beperkt aantal bezoekers zich voor deze weekdienst opgegeven middels onderstaand formulier. Wie zich opgeeft wordt op volgorde van opgaaf toegelaten, tot een maximum van 15 bezoekers is bereikt, en krijgt bericht of de dienst daadwerkelijk ook kan worden bijgewoond.

        Uw voornaam/letters*

        Tussenvoegels

        Uw achternaam*

        Uw e-mail*

        Uw woonplaats*

        Uw telefoonnummer*

        Aantal personen*

        De namen van de personen die meekomen

        Deze opgave dat u / jij belangstelling heeft is geen uitnodiging om naar de weekdienst te komen! Maximaal 15 personen kunnen in aanvulling op de leden van deze gemeente komen. U / jij krijgt bericht of u de weekdienst daadwerkelijk kan bezoeken.

        * = verplicht veld