Rond de klok van 11 uur zijn de meeste mensen aanwezig op de Leidsche Hoeven in Tricht. Mensen die zich hebben opgegeven en zich verbonden voelen door dat ene woordje: kanker!  En uit dat ene woordje kanker vormt zich 17 juni 2023 een groep mensen die door dat woordje: getroffen zijn, betrokken zijn of er een geliefde door zijn verloren. Een dag van herinneren en ontmoeten.

Na een warm hartelijk welkom opent dhr. Van Ooijen de dag met schriftlezing uit psalm 131. Het ene woordje, wat boven deze psalm stond, trof hem bijzonder: berusting (Jongbloed Bijbel)! Dat we maar mogen berusten in de weg die de Heere met een mens houdt, is zijn wens aan een ieder. Ook dat er deze dag, ondanks alle zorgen, toch ook met elkaar gesproken mag worden hoe goed de Heere is. Na het gebed volgden nog wat mededelingen en werden we uitgenodigd om mee naar boven te gaan in deze mooie hoeve, waar Rien Mouw een diapresentatie zou laten zien over de Veluwe. Het was geheel vrijblijvend, maar er werd dankbaar gebruik van gemaakt terwijl sommigen beneden bleven om met elkaar te praten.

Na het samen zingen over de schepping van de Heere uit psalm 8, hebben we een kleine 3 kwartier gezworven over de Veluwe middels de prachtige diapresentatie van Rien Mouw, die ondertussen ook vertelde over het leven op de Veluwe. Sommige foto’s waren treffende beelden van de hoge golven die velen wel hebben ervaren in het leven. Rien Mouw haalde psalm 147 vers 9 aan naar aanleiding van dia’s waar ijsbrokken van 2 meter hoog te zien waren die door de wind en stuwing van het water zijn ontstaan. Indrukwekkend!

Wie zou niet voor Gods grootheid bukken?

Hij werpt Zijn ijs daarheen als stukken;

Wie zal bestaan voor Zijne koude?

Daar niemand die verduren zoude,

Moet rijm en ijs weer met elkand’ren,

Op Zijn bevel, in vocht verand’ren;

Want, waait Zijn wind, de waat’ren vloeien,

Rivier en beek begint te groeien.

Ook kregen we nog een indruk mee hoe sommige oude Veluwenaren tot op deze dag leven. Eenvoudig, maar tevreden!

Na deze eerste serie van dia’s stond er een heerlijke lunch klaar en hebben we gezamenlijk gegeten. Tijdens het eten mochten we elkaar ontmoeten in de gesprekken. Gesprekken met een traan en een lach! Het zachte geroezemoes klonk gemoedelijk en af en toe klonken de heldere kinderstemmen er boven uit.

Dominee De Waard uit Urk heeft de maaltijd afgesloten. Hij mediteert kort, aansluitend op de woorden van dhr. Van Ooijen, over de woorden uit Hebreeën 12 de eerste 11 verzen. Een rust die er overblijft voor het volk van God. Tijdens het lezen bracht het de dominee naar een herinnering van een oude Zeeuwse vriend die worstelde of de dingen die hem in zijn leven waren overkomen, toch mee zouden werken ten goede, zoals we kunnen lezen in vers 5 t/m 8: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen. Hij mocht toch geloven dat hij een aandeel had in het kindschap en dat deze kastijding meegewerkt had ten goede.

Na het dankgebed was er een tweede presentatie van de natuur op de Veluwe te zien. Deze werd afgesloten met het zingen van psalm 42 vers 1 en 5. Om in voor en tegenspoed toch te mogen zingen: ‘maar de Heere zal uitkomst geven’.

Na het genot van een heerlijk bakje koffie werd er weer afscheid van elkaar genomen en rond half 4 was de rust weergekeerd in en rond de Leidsche hoeve. De harten waren vervuld met gedachten over de verhalen die gedeeld zijn. Verhalen die een mensenhart raken. Onmogelijk om al die verhalen te dragen als we geen plaats kennen waar we dit neer kunnen leggen. Daarom is een ieder niet ledig zijn weg naar huis gegaan, maar dat we elkaar weder mogen ontmoeten in de gebeden om zo voor elkaar te zorgen.

We zien terug op een fijne dag, waar ook de kinderen met elkaar hebben gespeeld en met aandacht 2x naar de diapresentaties hebben gekeken en hoorbaar meezongen met heldere stemmen: ‘ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied’! Kinderen die al jong hun kruis dragen en ook hun verhaal hebben, waar ze soms ook over kunnen vertellen, net als dat ene kleine ventje in maar één zin: ‘ik heb papa nooit gekend…’! Laten we deze kinderen in het bijzonder meenemen in ons gebed! En wat hun en uw hart ook mocht treffen, tot den God mijns levens heffen. Want onze tijden liggen in Zijn hand.

Tamara de Greef

Door de de geldende noodmaatregelen in deze crisis gaan activiteiten door. Ook het samenkomen rond Gods Woord met degenen die getroffen en betrokken zijn bij kanker niet.

Het ‘aan huis gekluisterd zijn’ komt bij velen bekend voor. Of zoals de ‘ minister van gehandicapten zaken’  opmerkte: “Mensen met een beperking zitten vaak thuis. Het is weleens fijn dat heel de samenleving nu voelt hoe zij zich dagelijks voelen.” 

Wij zijn benieuwd:
Hoe voelt u zich, hoe voel jij je in deze periode van landelijke crisis?
Wat heeft u, wat heb jij als bijzonder of ingrijpend beleefd?
Hoe was de aandacht voor uw of jouw persoonlijke crisis getroffene of betrokkene bij kanker?
Wat wilt u en wil jij dat Winstuitverlies (meer) doet of organiseert?

Plaats je reactie onder dit bericht. Mailen mag ook: info@winstuitverlies.nl

Wij zien het graag tegemoet.

GIJ HEBT, O GOD DIT BROZE
BESTAAN GEWILD
HEBT BOVEN `T NAAMLOZE
MIJ UITGETIL

LAAT MIJ DAN DANKBAAR LEVEN
DE VOLLE TIJD
GEBORGEN IN DE BEVEN
DE ZEKERHEID

DAT IK NIET UIT DIT SMAL
EN ONVAST BESTAND
VAN MIJN BESTAAN ZAL VALLEN
DAN IN UW HAND

Uit: God in gedichten, Ad den Besten

Ingestuurd door Henk Leendersten

Zaterdag was het eindelijk zover. De eerste informele activiteit, een experiment, georganiseerd door Stichting Winstuitverlies, de Contact Rondvaart  op de Linge.

Door geïnteresseerden te vragen om zich voor 15 april 2017 op te geven kon worden bepaald of voor een informele activiteit belangstelling was. Toen op die datum de teller op ruim 30 personen stond, was het bestuur overtuigd om met de rondvaart door te gaan. De activiteit is daarop breed onder de aandacht gebracht.

Op het achterdek bij de loopplank werden we hartelijk ontvangen door het voltallig bestuur. De penningmeester, Erik Joosse,  hield bij wie aan boord was gegaan. Toen de laatste (van de bijna 70) deelnemers aan boord was, kon de loopplank worden binnengehaald en gingen de kabels los. De Contact Rondvaart op de Linge, de eerste informele activiteit, was een feit.

         

Aan boord gekomen kregen we benedendeks koffie, thee of een drankje aangeboden. De voorzitter, Henk-Jan Koetsier, heette ons namens het bestuur hartelijk welkom. Hij sprak een kort openingswoord, gaf toelichting op het programma en begon met ons de dag en maaltijd met gebed.

Voordat het warmbuffet werd geopend konden we onze gesprekken binnen- of bovendeks vervolgen. Een groot deel was nieuw voor elkaar en/of hadden niet eerder aan een activiteit van Winstuitverlies deelgenomen. Alleen was dat niet te merken aan de intensiteit van de gesprekken. Ervaringen werden spontaan gedeeld, herinneringen aan het geleden verlies opgehaald en verwondering uitgesproken over de goedheid van de Heere in ons leven. In het bijzonder op deze dag.

Soms ook ruimte gevend aan emoties die je zomaar kunnen overmannen denkend aan je (ge)liefde die je verloor. Hij of zij kan het niet meer meemaken. Je beleeft het alleen. Of bij het zien van de schoonheid in de natuur waar je naar kijkt met een geschonden lichaam, zwakke gezondheid.

Het buffet werd geopend met een kop soep die aan de tafels uitgeserveerd werd. Daarop kon tafel voor tafel langs het warme buffet en de salades. Nadat alle tafels waren geweest konden we vrij nogmaals langs het buffet gaan. Wat het oog zag was meer dan de magen op konden. Het was voortreffelijk om te eten wat ongetwijfeld mede kwam door het prettige tafelgezelschap.

   

Na de maaltijd was er volop ruimte om al varend door de prachtige natuur elkaar (h)erkenning te geven in het delen van eigen ervaringen. De tijd lijkt dan sneller te gaan en het eindpunt is zo in zicht.

De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun komst, het bestuur voor de tijd en ruimte om deze activiteit te organiseren en de bemanning voor de goede zorg. Geheel verrast wordt de voorzitter, en met hem het bestuur, bedankt door een trouwe deelneemster van de activiteiten met de overhandiging van een prachtige bloeiende plant.

Op verzoek van de voorzitter eindigt ds. De Waard, vrijwillig verbonden aan de stichting als pastoraal contactpersoon, de maaltijd en dag met schriftlezing en gebed. Verwonderd over de goedheid van de Heere in wat Hij ons gegeven heeft en geeft, keren wij met de woorden uit Klaagliederen 3:21-40 huiswaarts. Het was in alle opzichten een goede vaart!

Note: De resultaten van de gehouden enquête zijn kort samengevat: Ga hiermee door! Het bestuur zal deze activiteit evalueren, waarbij het resultaat van de enquête van groot belang is, en op grond daarvan tot een vervolg besluiten.

Zaterdag 10 juni 2017
Leerdam

Was u aan boord? Plaats uw ervaring als reactie onder dit bericht!

Leerdam, 18 oktober 2012

Op 9 november 2009 kreeg ik, Ruud de Bruin, te horen dat ik Non-hodgkin had stadium IV. Woensdag 9 maart 2011 was ik schoon zei de Internist. We hebben het nu onder controle, maar “het komt terug” zei hij! Wanneer? Dat weten we niet. Tot 6 april 2012 zou ik om de 3 maanden ter preventie een onderhoud chemo kuur krijgen. Zo had ik in deze 3 jaren 20 chemokuren gehad. Maar op dinsdag 19 juni kreeg ik opnieuw Non -Hodgkin, een gezwel op mij linker boven been. Weer kanker!

Ik dacht na 6 april dit jaar pas echt goed alles te kunnen gaan verwerken maar helaas de Heere heeft anders beslist. Zijn wegen zijn niet mijn wegen!

Ik kreeg na veel onderzoeken te horen van de plaatsvervager van mij internist dat ik 15 bestralingen zou krijgen. Echter mijn eigen internist zei bij een later bezoek dat het er wel 20 zouden zijn! Nu dan had ik zeker hoop dat deze behandelingen met Gods zegen zouden slagen!

Bij het 1e bezoek bij de radiotherapeut kreeg ik een geheel ander verhaal. Er zouden 2 bestralingen genoeg zijn gezien de onderzoeken en de nieuwe bestralingstechniek! Ik kon het eigenlijk niet geloven! O mijn ongeloof! Ik had meer gevoel voor die 15 of 20 bestralingen dan deze 2 keren! Hoe zag ik meer op de behandelingen dan op de Heere die deze moet zegenen. Ik werd door de Heere bestraft daar Hij mij bepaalde bij de geschiedenis uit:

2 Koningen 5 vers 9 tot 12:

9 Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en stond voor de deur van het huis van Elisa.

10 Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn.

11 Maar Naaman werd zeer toornig, en toog weg, en zeide: Zie, ik zeide bij mij zelven: Hij zal zekerlijk uitkomen, en staan, en den Naam des HEEREN, Zijns Gods, aanroepen, en zijn hand over de plaats strijken, en den melaatse ontledigen.

12 Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israel; zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich, en toog weg met grimmigheid.

Toen ik dit overdacht werdt ik beschaamd over mijn ongeloof! De Heere zijde tot mij “Vreest niet, geloof alleen” en riep ik uit tot de Heere uit Markus 9:24 : Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

Ik werd beschaamd en geloofde dat de Heere het met 2 bestralingen ook doen kon!

En op 24 en 26 september 2012 kreeg ik bestralingen en bevond dat mijn gezwel al na deze 2 behoorlijk geslonken was dat ik het bijna niet meer kon voelen! Op Dinsdag 16-10-2012 kreeg ik te horen van de Radiotherepeut dat er niets meer te vinden was en ik niet meer terug hoefde te komen! Daniel 9 vers 7a “Bij U, o Heere! is de gerechtigheid, maar bij (mij)ons de beschaamdheid der aangezichten”,

Ik kan niet anders dan betuigen uit Psalm 103 vers 1 tot 4:

1 Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.

2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;

4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;

Wat is de Heere dan goed voor een groot zondaar zo als ik ben!

Ruud de Bruin

Op 3 april 1992 werd een aangrijpend interview met ds. J.J. Poort door de EO uitgezonden. De bekende ds. Poort verteld op de hem zo typerende en indrukwekkende wijze over de ernstige ziekte die hem trof en de ingrijpende behandelingen die hij moest ondergaan. Met toestemming van de EO heeft de stichting de opname gedigitaliseerd en in twee delen op deze site geplaatst.

Deel 1 – van het interview met ds. Poort:

Deel 2 – van het interview met ds. Poort: