Op de Contactdag Voorjaar 2024, jl. zaterdag 6 april 2024 in Gebouw Rehoboth van de HHK te Nederhemert, hield ds. H.J. Agteresch zijn lezing met als thema ‘Als de wind zich over het land laat horen…’ met als uitgangspunt: Hosea 5 vers 12 t/m Hosea 6 vers 3.


Stichting Winstuitverlies wil de contactdagen kosteloos voor de deelnemers, ernstig ziekzijn en de gevolgen kosten genoeg, mogelijk maken en is daarin afhankelijk van giften. Wat wil de Heere dat jij en aan wie jij geeft? Onderstaande QR code en link maken het geven aan de stichting gemakkelijk:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=YtQ1zUU2R-yRTnzzZOk__w


Gedicht waarmee de dominee zijn lezing afsloot:

Keer nochtans weder

Al ligt u verloren in zonden en schuld,
Uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder …!

Al zijn ook uw zond’ als scharlaken zo rood;
Uw zonden register oneindig en groot …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder …!

Al bent u gezonken in modder en slijk;
Uw gruwel en schuld Manasse gelijk …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u met Saulus Gods kind’ren gejaagd,
Verdrukt, en gedood, en vervolgd, en geplaagd …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u met Rachab uw leven verknoeid,
Gods wetten en normen veracht en verfoeid …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al bent u een moorder, genageld aan ’t kruis;
Voor u is geen plaats meer in ’t Vaderlijk Huis …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u met Petrus uw Meester miskend,
Ook driemaal verloochend, tot ’t bittere end…
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u uw Herder verlaten, vergeten,
Zodat u al dwalend, de weg niet zou weten …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

En leeft nu ’t verlangen naar Hem in uw hart,
Al vindt u uzelf in de struiken verward?
Dan klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Maar hebt u geen voeten om tot Hem te gaan,
Geen oog en geen oor om Zijn stem te verstaan?
Zo smeek het Hem dan, en buig u terneder:
Breng mij toch weder ..!

Want als Hij u roept, o dan moet u wel gaan;
Zijn trekkende liefde kan niemand weerstaan
Zo smeek het Hem dan, ootmoedig en teder:
Breng mij toch weder ..!

Hij is het Die doden doet horen Zijn stem;
Die harten bereidt en doet buigen voor Hem.
Nog staat Hij en roept zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

L.G.C. Ledeboer

Op de Contactdag Najaar 2023, jl. zaterdag 18 november in Gebouw Rehoboth van de HHK te Nederhemert, hield ds. A.J. de Waard zijn lezing met als thema ‘Het kromme in het levenslot’ met als uitgangspunt het boek met deze titel geschreven door Thomas Boston.

Op de Contactdag Voorjaar 2023 van Stichting Winstuitverlies, zaterdag 18 maart 2023 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. P.C. Hoek zijn lezing aan de hand van het thema ‘Vreugde in verdriet’, wat voor de oprecht gelovige misschien beter is: ‘Verdriet in vreugde’

De lezing is na te luisteren met onderstaande audio opname:

Op de Contactdag Najaar 2022 van Stichting Winstuitverlies, zaterdag 19 november 2022 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. M. Goudriaan zijn lezing. Het uitgangspunt wat de dominee voor de lezing ‘Voorbede… enkele lessen uit het boek Job’ nam, is Bijbelboek Job, hoofdstuk 1, 16 en 42.

De lezing is na te luisteren met onderstaande audio opname:

Op de Contactdag Voorjaar 2022 van Stichting Winstuitverlies, zaterdag 9 april 2022 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. W. Nobel de lezing. Het uitgangspunt wat de dominee voor de lezing nam, is Psalm 73 en Hebreeën 13 vers 5b-6.

De lezing is na te luisteren met onderstaande audio opname:

Op Contactdag Voorjaar 2021, zaterdag 3 juli 2021 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. A.J. de Waard zijn lezing met als thema ‘Biddend verwachten… verwachtend bidden’ met als uitgangspunt Psalm 130.

Waard | Gergeminfo

Ds. A.J. de Waard, die uit persoonlijk en pastoraal ondervinding weet wat (mee)lijden als (gezins)lid is, trok daarbij lijnen naar het verleden waarin onze voorvaders hun zicht op bidden doorgeven, ook in het lijden.

Het volgende gedicht (dichter onbekend) deelde ds. A.J. de Waard in zijn lezing met ons:

Aan de helling des bergs in een eenzame hut
zat een herder omringd door zijn schapen
op een leger van stro, vlak naast hem,
lag een lam, dat verwond scheen, te slapen.

Is het schaapje daar krank vroeg een bedelaar,
die zijn hoofd om de deur had gestoken,
ach nee sprak de herder, en streelde het zacht
er is één van zijn pootjes gebroken.

Och arme hoe jammer hoe is dat gekomen,
vroeg de vreemd’ling met droeve ogen,
‘k heb het zelve gedaan sprak de herder,
ik mocht zijn onwil niet langer gedogen.

‘k Heb dagen en maanden, geduldig getracht,
dit schaapje met liefde te leiden.
Ik gaf het het beste, en voerde het zacht
langs koele en grazige weiden.

maar luisteren wilde het nimmer, ach nee,
naar mij niet, en ook niet naar mijn honden,
steeds ging het zijn weg, soms heel hoog in ’t gebergte
bij een afgrond heb ik ’t vaak gevonden.

‘k Heb het eenmaal gered uit des adelaars klauw,
het bleef in een doornenhaag steken,
maar ’t ergste was nog, anderen volgden zijn spoor,
dat is Mij dikwijls gebleken

‘k Ben Herder reeds lang en er was maar één weg,
’t voor groter gevaar te bewaren,
toen brak ik zijn pootje (het heelt spoedig weer)
‘k had het schaapje die pijn willen besparen.

Eerst was het verwoed en het schopte en beet,
van voedsel wou het ook niet weten,
Ik verbond zacht zijn pootje en droef ging ik heen,
maar ’t schaapje kon ik niet vergeten.

Toen ik weer kwam, toen keek het deemoedig mij aan,
en likte mijn handen zo blijde,
en sinds dat, geeft het acht op de klank van mijn stem
en wijkt niet meer van mijn zijde.

’t Is beter haast weer, en zo straks gaat het mee,
maar ‘k blijf nog zijn pootje verbinden,
in mijn kudde dat weet ik, is nergens voortaan,
een gehoorzamer schaapje te vinden.

Goedenacht zei de vreemd’ling en wendde zijn schreden
om verder zijn weg te vervolgen
‘zou de Hemelse Herder niet, zo vroeg hij zich af,
soms ook met Zijn schaapen zo handelen?

Weekdienst met aandacht voor Winst-uit-verlies, samen uitzien naar Troost!

Deze weekdienst, belegt door de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouderkerk a/d IJssel e.o., maakt opnieuw mogelijk nabij op afstand samen te komen rond Gods Woord bij kanker en verlies.

De eerste weekdienst, belegd door en in een plaatselijke gemeente, voorzag in de behoefte om samen te zijn rond Gods Woord bij kanker. De kerkenraad van bovengenoemde gemeente was bereid op verzoek van Stichting Winstuitverlies een extra weekdienst te beleggen waarin ds. P.C. Hoek van Sommelsdijk voorging. In tekstkeuze en prediking in deze dienst werd aandacht gegeven aan ‘verlies van gezondheid en/of geliefde(n)’.

De tekst als uitgangspunt voor de Woordverkondiging is Exodus 15 vers 25a:
Hij dan riep tot den HEERE, en de HEERE wees hem een hout; dat wierp hij in dat water

Weekdienst met aandacht voor Winst-uit-verlies, samen uitzien naar Troost!

Deze weekdienst, belegt door de Geformeerde Gemeente van Woerden, maakte het toch mogelijk nabij op afstand samen te komen rond Gods Woord bij kanker en verlies.

In deze tijd van nood is een woord van hoop, en zeker Gods Wood, onmisbaar. Planbare zorg, zoals onderzoeken voor (mogelijk) kanker en de behandelingen daarvan, gaat niet door of is afgeschaald tot het minimum. Pastorale zorg kan niet op de wijze worden geboden als waar naar wordt verlangd. Contacten zijn tot één persoon per dag teruggebracht. Hoe kan goed worden gerouwd, verliezen worden overleefd? Wie ziet in deze dagen niet uit naar licht, naar troost in zijn of haar leven? De dichter van Psalm 119 vers 84 zong, getuigde (en daar zien wij met hem naar uit):

Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles mis,
Door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen.

Op verzoek van Stichting Winstuitverlies heeft de kerkenraad van de Ger. Gem. Woerden, daar waar onze contactdagen al 10 jaar worden gehouden, een extra weekdienst belegd waarin ds. A.J. de Waard van Urk voorging. In tekstkeuze en prediking in deze dienst werd aandacht gegeven aan ‘verlies van gezondheid en/of geliefde(n)’.

Op Contactdag Najaar 2019, zaterdag 16 november 2019 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. J. Westerink zijn lezing met als thema ‘Paulus zekerheid omtrent het sterven geeft hem moed om te leven’ met als uitgangspunt 2 Korinthe 5.

Ds. J. Westerink, die uit persoonlijk en pastoraal ondervinding weet wat (mee)lijden als (gezins)lid is, heeft daarbij praktische opmerkingen en adviezen geven omtrent het voorbereiden van onze eigen begrafenis.

“Hebt u wat klaarliggen voor uw begrafenis? En als u dat nog niet hebt zou u dan er eens voor willen gaan zitten om je voor Gods Aangezicht af te vragen: Wat zou ik nou willen dat er gezegd en wat er gezonden zou worden op mijn begrafenis? Als bewijs dat dat iets is wat er in je omgaat. En je realiseert: die tekst, die psalm past die bij mijn leven?”, zo vroeg ds. Westerink de deelnemers.

Op Contactdag Voorjaar 2019, zaterdag 15 april 2019 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. L. de Wit zijn lezing met als thema ‘Van het leven naar de dood… van de dood naar hét Leven!’ met als uitgangspunt Efeze 2 vers 1 – 10.

Ds. L. de Wit , die uit persoonlijk en pastoraal ondervinding weet wat (mee)lijden als (gezins)lid is, heeft het thema op toegespitst op Bijbelse zielszorg bij het naderen van de dood.