De opening ‘Stil pastoraat na verlies’ hield ds. J. Joppe n.a.v. gedeelte uit de Bijbel, Job 2 vers 11-13

Schriftlezing Job 2: 11-13
11 Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij, ieder uit zijn plaats, Elifaz, de Themaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de NaƤmathiet; en zij waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten.
12 En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet, en hieven hun stem op en weenden; daartoe scheurden zij eenieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar den hemel.
13 Alzo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven nachten; en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was.