Beste mensen,

Wat kan het moeilijk en zwaar zijn in ons tijdelijke leven. Wat kunnen velen van u daarover meepraten, omdat u het nu meemaakt of in het verleden meegemaakt hebt. Bij de lichamelijke zorgen komen vaak veel psychische spanningen. Dit alles mogen wij ook met elkaar delen binnen onze stichting. Het is een gezegend voorrecht, dat nog aan ons gegeven wordt. Het spreekt voor zich, dat u anderen meedeelt in uw zorgen, maar ten diepste staat u er alleen voor en moet u er ook alleen door. Het is dan bovenal een gezegend voorrecht, dat ook in zulke moeilijke omstandigheden Gods Woord ons leert, onderwijst en troost.

Paulus is in 2 Korinthe 12 aan het woord. Ook hij heeft het moeilijk en zwaar. We lezen dat hij geteisterd wordt door een scherpe doorn in het vlees. Bij ervaring weten we allemaal we wat het betekent een doorn in ons vlees te hebben. Dat doet veel pijn en we willen graag dat die doorn uit ons vlees getrokken wordt. Dat wil Paulus ook. Het is alsof een engel des satans hem met vuisten slaat. Dat is nogal wat. Paulus, kind van God, die dagelijks met de slagen van satan geplaagd wordt. Hoe begrijpelijk is het, dat hij die doorn weg wil hebben. Hij heeft er dan ook driemaal voor gebeden. Dat betekent, dat hij aanhoudend gebeden heeft. Paulus heeft de Heere aanhoudend gevraagd die scherpe doorn weg te nemen. De Heere hoort zijn gebed wel, maar verhoort het niet.

Kennen we dat? Voor veel mensen met lichamelijke en psychische noden geldt dat ook. We kunnen een ernstige ziekte omdragen die niet te genezen is. We kunnen gebukt gaan onder een nood die niet te stuiten is. Hebt u de Heere ook aanhoudend gebeden? Heeft misschien ook de familie gebeden? En de gemeente? Het kan zijn dat u mocht herstellen. Wat is dat tot verwondering en stilheid. Ondanks ons toch verhoord?! Het kan ook zijn dat ziekte doorging en de nood niet verminderde. Het kan zijn dat de doorn in het vlees niet weggenomen werd. Hoe is het als de ziekte doorzet en er geen geweer in deze strijd blijkt te zijn?

Misschien vraagt u zich af wat de doorn in het leven van Paulus was. Veel is erover geschreven, maar de Bijbel zwijgt erover. Dit weten we: de doorn wordt niet weggenomen! Dat is aangrijpend in het levensprobleem van Paulus. Zijn beproeving, zijn zwakte, zijn beperkingen worden niet weggenomen. Is dat het einde van alles voor Paulus? Neen en nog eens neen! Paulus heeft een vertroostende boodschap ontvangen! In de tekst staat: ‘Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg’.

De doorn, de pijn, de zwakte blijven en toch heeft Paulus met een God te maken Die vol genade is. Paulus, Mijn genade is er voor vandaag, voor morgen, voor overmorgen en voor altijd. Zo mag Paulus met zijn doorn in het vlees de genade van God ervaren. Hij moet ermee door het leven en hij mag ermee uit het leven. Alleen door Gods genade en om Jezus’ wil.

Die God van Paulus leeft nog. Christus is opgestaan en het graf is leeg. Die duur verworven genade is er ook vandaag nog. Wie die genade mag ervaren, mag verder kijken. Die mag vanuit een andere kant, vanuit Gods kant de doorn bezien. Wat lezen we van Paulus? Hij mag roemen in zijn zwakheden, zorgen en noden. Hij mag door genade belijden: Want als ik zwak ben, met mijn doorn in het vlees, dan ben ik machtig.

Mensen, is er bij u ook sprake van zo’n blijvende doorn? Blijft genezing uit? Hebt u iets mogen ervaren wat Paulus, als een mens in Christus, mocht ontvangen? Mag het ook voor u zijn: Mijn genade is u genoeg? Dan geeft dat soms voor een kort moment, soms voor een langere tijd rust en troost.

U zegt wellicht dat u dat zo niet ervaart. U moet belijden dat u dat leven van Paulus niet kent en dat het voor u alleen maar duisternis is en dat u alle troost moet missen. Zie dan naar Boven, naar de bergen, vanwaar ook alleen úw hulp komen kan! Die hulp zijn we niet waard en hebben we niet verdiend. Nee, maar het is ook alleen uit genade! Meer dan genade hebben we niet nodig. Dat is onze enige troost beide in leven en sterven (Zondag 1).

Gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heeren, gelijk het oog der maagd op haar vrouw geslagen is, alzo zijn onze ogen op den HEERE onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Die genade wensen we u/jou van harte toe.

N.J. Teerds

Onvergetelijk is het jongerenweekend waar ik aan deel heb genomen. Waardevol om zelf te kunnen delen, maar ook te ontvangen van wat anderen als verlies en Winst hebben ervaren rond kanker

Voor wie?
Heb jij kanker of ben je daarvan hersteld? Heeft iemand uit jouw gezin kanker of gehad? Heb jij je vader, je moeder of je broer/zus verloren door kanker? En ben jij jongvolwassen (bijna 18 < 30 jaar)? Dan ben je van harte welkom!

Wat mag je verwachten?
Contact met jongeren die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Samen luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft. We leren elkaar kennen. Onderzoeken wat de Bijbel ons wil leren rondom het thema. En we werken het thema creatief uit voor een tastbare herinnering. Verder veel ruimte voor het ontmoeten van elkaar. Lees meer in de verhalen van die jou voor gingen!

Wie is de leiding?
Het bestuur zorgt voor deskundige leiding en ziet erop toe dat de sfeer, onderlinge omgang en inhoud overeenkomstig Gods Woord is.

Waar?
Groot Pepersgoed te Hoevelaken (goed bereikbaar per auto of OV).

Wanneer?
D.V. vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2024. Aankomst vrijdag vanaf een uur of 17 uur en tot circa zaterdag 16:00 uur.

Wat zijn de kosten?
Daar het bestuur voor dit Jongerenweekend giften reserveert, vragen we een kleine bijdrage in de onkosten van € 15,00 per deelnemer. De reiskosten naar en van de locatie zijn verder voor eigen rekening.

Het aantal plaatsen voor deelnemers is beperkt en wordt op basis van aanmelding verwerkt.

Let op! Bij de vraag over je verwachting s.v.p. vermelden in welke relatie jij tot het onderwerp staat.

Help mee het jongerenweekend onder de aandacht te brengen en verspreid dit bericht!

Je kunt hiervoor ook deze afbeelding gebruiken om te delen op social media.

  Naam*

  Leeftijd*

  Kerkelijke Gemeente*

  E-mail*

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Mobiel(telefoon)nummer*

  Komt?

  AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

  Hoe werd jij op het Jongerenweekend geattendeerd?*

  Met welke verwachting geef jij je op?*

  Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

  Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

  Ik maak de bijdrage à € 15,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Jongerenweekend 2024'. Na betaling is jouw aanmelding definitief. We zien uit naar je komst!

  * = verplicht veld

  Daar stonden we dan, de uitslag nog onbekend, troostend de armen om elkaar heen. Bang om wat komen gaat en verdrietig over de ellende die ons treft. Met een niets ziende blik naar buiten. Tot plots de wolken wijken en een zonnestraal naar binnen op ons valt. Het licht en warmte van de zonnestraal doet ons goed. De natuur bemoedigt ons. Een glimlach breekt door en verwachting in ons hart stijgt op. God is de Getrouwe. Hij zal maken dat wij ons verwond’ren moeten.

  De laatste maanden van het jaar zijn de donkerste. Een voor mij bekende man zei, na behandeld te zijn voor longtumor, ik ruik als het de tijd is waarin ik behandeld ben. Hij kon dat aan de natuur en tijd van het jaar merken. Zelf ben ik zowel in het voorjaar, als een jaar later in het najaar behandeld. De donkerste maanden van het jaar vond ik eerder knus. Het licht en de warmte binnen, samen in het weekend rond het haardvuur. De adventstijd en het samen zingen van de liederen over de geboorte van Jezus vond ik verwachtingsvol. Na mijn behandelingen zijn het de dagen van duisternis en tel ik ze af tot de kortste dag. Dan nemen de uren van licht weer toe. Na de feestdagen gloort het nieuwe jaar. De onrust van oud en nieuw liggen dan achter ons. Een jaar van verwachting voor ons.

  Het zijn de donkere dagen en de uren van duisternis, die vooraf gaan aan het licht. Want licht verdrijft de donkerheid en duisternis uit het zicht. Zowel in het rijk van de natuur als in het koninkrijk van God. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis was op de afgrond. En de Heilige Geest zweefde op de wateren (Gen1v2). En God zei: Daar zij licht! Na de zondeval bedekten en verborgen Adam en Eva zich. Tot God hen tevoorschijn riep en voor Hij hen uit de hof zond, beloofde dat het Licht hen zou opgaan. Toen op Abram een schrik en grote duisternis viel, verscheen God hem (Gen15v12). Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel Egypteland, maar bij al de kinderen van Israël was het licht in hun woningen (Ex10v22). Micha profeteert: wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de HEERE een Licht zijn (Micha7v8). Zacharias zingt in zijn lofzang over ‘de Opgang uit de hoogte’, de Messias, die komen zou om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood (Lukas1v78-79). In de nacht omscheen de herders de heerlijkheid van de HEERE, verkondigend hen grote blijdschap. Namelijk dat hen heden geboren is de Zaligmaker (Lukas2v9-11). Jezus hing aan het kruis in een drie uur dikke duisternis. Tot Hij met grote stem Zijn geest in Vaders handen gaf (Lukas 23v46) en na drie dagen in de morgenstond met Zijn opstanding hét Licht opging (Lukas24v1-4). En als Jezus weerkomt zal het zijn zoals Zijn discipelen Hem hebben zien heenvaren. Maar Hij komt als een dief in de nacht en roept ons op om in de duisternis te waken. Wees dan ook bereid; want in welk uur je het niet meent, zal de Zoon van de mensen komen (Lukas12v40).

  Verdriet om geliefden die wij missen voelt, als duisternis die om je heen hangt. Meer nog op feestdagen als zij pijnlijk gemist worden. Lijden aan kanker of de gevolgen van behandelingen is moeilijk(er) als er om je heen feest van de geboorte van Jezus gevierd wordt. Misschien wens je wel dat deze dagen snel voorbij zijn en dat de duisternis in hart en huis wijkt. Wees welgemoed, geloof in de geboren en gekruiste Heiland. Hij heeft voor die in Hem gelooft het Licht, de verlossing voortgebracht! MAAK u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op (Jesaja60v1). Weet dat die geloven alle dingen meewerken om in Zijn heerlijkheid te worden opgenomen. Om dan altijd met de Heere te wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden (1Tess4v17-18).

  Henk-Jan Koetsier

  Ben(t) u of jij getroffen of betrokken bij kanker? Heeft u of heb jij of heeft iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heeft u of heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker?

  Dan is deze Contactdag Informeel Winstuitverlies incl. catering speciaal voor u, uw gezin & voor jou!

  Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is broodjeslunch-300x147.jpg

  De Contactdag Informeel Winstuitverlies wordt elk jaar door Stichting Winstuitverlies georganiseerd. Om u én jou getroffen door of betrokken bij kanker de gelegenheid te geven elkaar, naast de bezinnende contactdagen, ook op een informele wijze te ontmoeten. De locatie wordt in zijn geheel afgehuurd door de stichting, zodat het besloten karakter gegarandeerd is.
  De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. De huurprijs van de locatie, de lunch en de consumpties zijn op rekening van de stichting. U betaalt slechts een bijdrage (ca. derde) in de werkelijke kosten.


  Verhindert de eigen bijdrage u om deel te kunnen nemen? Stuur een mail naar: info@winstuitverlies.nl

  Wanneer?
  D.V. zaterdag 17 juni 2023 van 11 – 15 uur

  Waar?
  Leidsche Hoeven – Tricht

  Diapresentatie natuur door Rien Mouw!
  2x vertoning diaserie natuur met samenzang

   Komt U, Kom JIJ toch óók?!

  -> Geef het zo snel mogelijk aan ons door (Vol = vol) <-

  Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen en het totaal bedrag aan bijdrage(n) te voldoen:

   Voornaam/-letter(s)*

   Achternaam*

   Woonplaats*

   Mailadres*

   Aanvinken als u op het ingevuld emailadres op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws en activiteiten van Winstuitverlies!

   (Mobiel)Telefoonnummer*

   Aantal ouder dan 11 jaar (bijdrage à € 12,50 per persoon)*

   Aantal Kinderen 4 t/m 11 jaar (bijdrage à € 7,50 per persoon)*

   Aantal Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis (wel opgeven!)*

   Ongeacht aantal personen en leeftijd geldt voor een gezin maximale bijdragen van € 50,-

   Hoe werd u geattendeerd op de Contactdag Informeel? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

   Opmerkingen (locatie is rolstoel toegankelijk)

   Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

   Ik maak het totaal bedrag (bijdrage aantal volwassen + kinderen x genoemde prijs per persoon) over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Contactdag Informeel Winstuitverlies 2023'. Na betaling is uw opgaaf definitief.

   * = verplicht veld

   Note: Werkt 'Verzenden' niet? Heeft u de voorwaarden geaccepteerd, aangevinkt?

   Ben(t) u of jij getroffen of betrokken bij kanker? Heeft u of heb jij of heeft iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heeft u of heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker?

   Dan is deze Contact Rondvaart Winstuitverlies speciaal incl. catering voor u, uw gezin & voor jou!

   Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is broodjeslunch-300x147.jpg

   De Contact Rondvaart Winstuitverlies wordt elk jaar door Stichting Winstuitverlies georganiseerd. Om u én jou getroffen door of betrokken bij kanker de gelegenheid te geven elkaar, naast de bezinnende contactdagen, ook op een informele wijze te ontmoeten. Het schip wordt in zijn geheel afgehuurd door de stichting, zodat het besloten karakter gegarandeerd is.
   De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. De huurprijs van de boot, de lunch en de consumpties zijn op rekening van de stichting. U betaalt slechts een bijdrage (ca. derde) in de werkelijke kosten.

   Verhinderd de eigen bijdrage u om deel te kunnen nemen? Stuur een mail naar: info@winstuitverlies.nl


   Wanneer?
   D.V. zaterdag 18 juni 2022 van 11:00 uur (afvaart!) – 15 uur
   (Vaartocht van ca. 4 uur – Aan boord vanaf 10.45 uur)

   Waar?
   Kade Harderwijk
   (exact adres ligplaats volgt)

    Vaart U, Vaar JIJ óók mee?!

   -> Geef het zo snel mogelijk aan ons door (Vol = vol) <-

   Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen en totaal bedrag aan bijdrage(n) te voldoen:

    Voornaam/-letter(s)*

    Achternaam*

    Huisadres*

    Postcode*

    Woonplaats*

    Mailadres*

    Aanvinken als u op het ingevuld emailadres op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws en activiteiten van Winstuitverlies!

    (Mobiel)Telefoonnummer*

    Aantal ouder dan 11 jaar (bijdrage à € 17,50 per persoon)*

    Aantal Kinderen 4 t/m 11 jaar (bijdrage à € 9,50 per persoon)*

    Aantal Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis (wel opgeven!)*

    Hoe werd u geattendeerd op de Contact Rondvaart? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

    Opmerkingen (schip is rolstoel toegankelijk)

    Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

    Ik maak het totaal bedrag (bijdrage aantal volwassen + kinderen x genoemde prijs per persoon) over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Contact Rondvaart Winstuitverlies 2022'. Na betaling is uw opgaaf definitief.

    * = verplicht veld

    Note: Werkt 'Verzenden' niet? Heeft u de voorwaarden geaccepteerd, aangevinkt?

    Wat een voorrecht. Wat maakte de Heere een onderscheid. Na een intensief traject van chemokuren en bestralingen kreeg u een bijzonder bericht van de artsen: de ziekte was weg. Eigenlijk niet voor te stellen, na alle zorgen die er geweest zijn. Eigenlijk durfde u het in eerste instantie niet te geloven. En toch geloofde u dat de arts de waarheid sprak. De ziekte was weg. De blijdschap ging overheersen. U dacht er aan hoe anders het had kunnen zijn. Wat een storm was er opgestoken vanaf het moment dat u de diagnose kreeg. En wat werd het hele leven toen onzeker. Maar de Heere gaf een bijzondere wending. U kunt Hem er nooit dankbaar genoeg voor zijn. U mocht blijven leven.

    Toch ging het óók tot u doordringen dat u niet meer dezelfde was als voorheen. De chemo en de bestralingen zijn niet zonder grote gevolgen gebleven. Steeds meer ging u beseffen dat het leven nooit meer zou worden zoals vóór de ziekte. Langzaam aan probeerde u de draad van het werk weer op te pakken. Maar wat kostte het u veel energie. Er was een stuk kwijt. En u wist het: dit is een blijvend gevolg van de ingrijpende behandelingen. En uiteindelijk raakte u uw baan kwijt.

    Uw leven heeft u mogen behouden, maar toch is er sprake van verlies. Verlies waarvoor dus niemand op de begraafplaats geweest is. Het heeft de naam gekregen van levend verlies. Dingen die u kwijt geraakt bent, terwijl u nog in leven bent. Dingen die niet meer terug zullen komen. Bij een begrafenis ziet iedereen aan de nabestaanden hoe de rouw hen tekent. Maar hoe gaat men om met uw verlies? Uw levend verlies?

    Mogelijk stuit u op onbegrip. Misschien is er aan de buitenkant nauwelijks iets aan u te zien. Maar u bent toch iets kwijt. U bent veel kwijt. En het is goed om daar voor u zelf een naam aan te geven. Mogelijk zou een ritueel hierbij  helpend kunnen zijn. Het is goed om te praten over uw levende verlies en om het in zekere zin zichtbaar te maken. Dan krijgt ook dit verdriet een gezicht. En dan mag óók u tranen laten, zonder dat er iemand begraven is.

    L. Huisman

    Onvergetelijk is het jongerenweekend waar ik aan deel heb genomen. Waardevol om zelf te kunnen delen, maar ook te ontvangen van wat anderen als verlies en Winst hebben ervaren rond kanker

    Voor wie?
    Heb jij kanker of ben je daarvan hersteld? Heeft iemand uit jouw gezin kanker of gehad? Heb jij je vader, je moeder of je broer/zus verloren door kanker? En ben jij (jong)volwassen (bijna 18 < 30 jaar)? Dan ben je van harte welkom!

    Wat mag je verwachten?
    Contact met jongeren die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Samen luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft. Vrijdagavond maken we met elkaar kennis en werken wij dat creatief uit. Zaterdagmorgen houden we een Bijbelstudie. Verder veel ruimte voor het ontmoeten van elkaar. Lees meer in de verhalen van die jou voor gingen!

    Wie is de leiding?
    Het bestuur zorgt voor deskundige leiding en ziet erop toe dat de sfeer, onderlinge omgang en inhoud overeenkomstig Gods Woord is.

    Waar?
    Gastenverblijf ‘Betlehem’ op boerderij De Verwondering te Gouderiaan (goed bereikbaar per auto of OV).

    Wanneer?
    D.V. vrijdag 28 en zaterdag 29 januari 2022. Aankomst vrijdag vanaf 17 uur en tot circa zaterdag 16:00 uur.

    Wat zijn de kosten?
    Daar het bestuur voor dit Jongerenweekend giften reserveert vragen we een kleine bijdrage in de onkosten van € 15,00 per persoon. Reiskosten naar en van de locatie zijn voor eigen rekening.

    Lees je deze activiteit en spreekt het jou aan? Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen!

    Het aantal plaatsen voor deelnemers is beperkt en wordt op basis van aanmelding verwerkt.

    Let op! Onder ‘Opmerkingen’ svp je leeftijd(en) en in welke relatie jij tot het onderwerp staat.

    Help mee het jongerenweekend onder de aandacht te brengen en verspreidt dit bericht!

     Naam*

     Leeftijd*

     E-mail*

     Adres*

     Postcode*

     Woonplaats*

     Mobiel(telefoon)nummer*

     Komt?

     AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

     Hoe werd jij op het Jongerenweekend geattendeerd?*

     Met welke verwachting geef jij je op?*

     Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

     Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

     Ik maak de bijdrage à € 15,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Jongerenweekend 2020'. Na betaling is jouw aanmelding definitief. Alvast bedankt

     * = verplicht veld

     Een tegenslag, een boodschap die het leven op de kop zet, het verlies van je geliefde, hoe moet je leven verder? Paulus zat in de gevangenis in Jeruzalem en daar klonk het Woord niet voor niets: heb goede moed!

     Misschien  ga jij of gaat u het ziekenhuis in, een behandeltraject in of sta jij aan de grond genageld bij het open graf. De vrijheid ontnomen in een toekomst die je toelacht. Donkere wolken pakken zich boven je leven samen. Het Woord wat ooit eens tot je sprak blijft gesloten. Tot het moment dat je nood op het hoogst klimt, een tekst of psalmvers komt in gedachten en raakt je hart. Net voor de ingrijpende operatie, de uitslag van een onzeker onderzoek of de dag van begraven. Je vindt rust, vrede daalt neer en je kunt getuigen: “Gewis, de Heere was aan deze plaats”. Later zie je terug en je vraagt vertwijfelt af waar de vrede is die je toen ervaarde. Is de kracht uit de getuigenis weg, was de bemoediging wel waar, echt van de Heere voor jou?

     Bij Paulus ging aan de bemoediging de ontmoeting met Jezus op de weg naar Damascus vooraf. Hij werd door het Licht geveld en was blind. De Heere kende Paulus, maar Jezus die hem verscheen achtte hij als dood. En vervolgde die van die weg – in Zijn opstanding – geloofde en getuigde. Paulus sloeg tot dat moment de ‘verzenen tegen de prikkels’, hij loochende de opstanding waar Stefanus stervend van getuigde. Tot Jezus hem verscheen, Paulus Hem Zelf zag, Zijn stem hoorde en als dood op de grond viel.

     Veel wat ons bemoedigt brengt ons niet tot verootmoediging. Veel kennis van God, Zijn Woord en de openbaring aan ons van de Christus brengt ons niet aan de grond. Uit dieptepunten in ons leven stijgen we weer op, hoe ingrijpend die ook zijn, soms bemoedigd door een tekst of psalm. Tot onze verwondering in eigen kracht de weg vervolgend. Tegenslag, zelfs tot het aangezicht van de dood, doet ons niet roepen: wie bent U Heere? Alleen waar Jezus Zelf ons verschijnt gaan we door de knieën. Bij het zien van Zijn heerlijkheid vallen wij pas dood voor Hem neer.

     Verootmoedigd voor deze Heere klinkt het uit liefde tot ons: Ik ben Jezus die u vervolgd. Bevend en verbaasd vragen wij Hem: wat wilt U dat ik doen zal? Om tot onze bemoediging te horen: Sta op en u zal gezegd worden wat u doen moet! Bemoedigd, tot verootmoediging om voor Jezus te staan en het leven in te gaan. Al is het om voor koningen en keizers te getuigen, vrees niet want Jezus zal u zeggen wat u spreken moet.

     Het bestuur Stichting Winstuitverlies wenst u/jou in het nieuwe jaar toe: dat Jezus tot ons zegt ‘heb goede moed’!

     Henk-Jan Koetsier

     20211120-Artikel-RD-Lange-termijn-gevolgen-kanker-inzet-Arjan-Visser-en-Martine-Pieters-de-Wit

     Jong-volwassenen, die verlies van gezondheid of geliefden ervaren, hebben er ook behoefte aan gezien en gehoord te worden. Praten over je verlies is voor de meesten van hen niet gemakkelijk. In contact met leeftijd- en lotgenoten gaat het door (h)erkenning gewoon vanzelf. Natuurlijk is de eerste ontmoeting spannend, maar het ijs is in contact met jomg-volwassenen bij Winstuitverlies snel gebroken.

     Uit een jaarlijks terugkerend jongerenweekend is een heuse whatsapp groep ontstaan. In ‘lockdown periode’ is met regelmaat ‘online contact’ geweest. Maar eindelijk is er weer een ‘life event’ mogelijk! Kom jij ook?

     Ben jij een jong-volwassene (circa 18 – 30 jaar) die getroffen of betrokken is geraakt door kanker en is voor jou de Bijbel het Woord van God? Dan ben je van harte welkom! Geef je snel op want het aantal personen dat kan deelnemen is (nog) beperkt.

     Wanneer? Waar?

     D.V. Zaterdag 30 oktober a.s. in Driebruggen om 10 uur (tot ongeveer 15 uur).

     De exacte locatie ontvangen de deelnemers op een later moment.

     Aanmeldformulier (aanmelden is verplicht!)

      Naam*

      Leeftijd*

      E-mail*

      Woonplaats*

      Mobiel(telefoon)nummer*

      Komt?

      AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

      Hoe werd jij op het live event geattendeerd?*

      Met welke verwachting geef jij je op?*

      Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

      * = verplicht veld