Impressie 5e landelijke contactdag

Rond 10 uur kwamen de eerste deelnemers van deze dag binnen en kregen van de koster een kop koffie. Iets na half 11 begonnen we de bijeenkomst. Henk-Jan Koetsier heette als voorzitter namens het bestuur de bijna 50 aanwezigen, waaronder veel nieuwe gezichten, hartelijk welkom op deze 5de contactdag. Na enkele mededelingen zongen we samen Psalm 139 vers 1 en 2.

De inleider, ds. L. Terlouw opende de dag met gebed en schriftlezing (Psalm 22 vers 1 tot en met 23). De inleider hield zijn lezing over “Al deze dingen waren in Uw boek” (klik op de link voor de lezing). Wat kunnen wij mensen het soms moeilijk hebben met Gods voorzienigheid. Hoeveel strijd geeft het dikwijls om het ‘Uw wil geschiedde’ van harte te belijden als we te maken krijgen met moeite, zorg en ziekte. Maar wat kan en mag het ook een troost zijn te weten dat de Heere álle dingen bestuurt. Als we door genade mogen belijden (met zondag 1 van de Heidelberger Catechismus) dat er geen haar van ons hoofd valt buiten Zijn weten. Dan bestaat geen toeval; alle dingen zullen de Zijnen medewerken ten goede door het werk van Christus. Zijn Vaderhand leidt hen naar Gods toekomst. Tot Zijn lof en Zijn eer! ‘Gij immers, HEER, Gij zijt het, door Wiens macht ik uit den buik weleer ben voortgebracht; Aan ’s moeders borst vertrouwd’ ik op Uw kracht van ganser harte. Zij wierp mij reeds op U, in barenssmarte gans onbevreesd; ‘k Mocht nauw’lijks ’t licht aanschouwen, of Gij, Gij zijt, o grond van mijn vertrouwen, mijn God geweest.’ Psalm 22 vers 2 en 5 zongen we na de lezing van dominee Terlouw.

Na een korte pauze was er gelegenheid tot het stellen vragen. Ds. Terlouw beantwoordde de vragen die schriftelijk dan wel mondeling gesteld waren.

Vervolgens vertelde mevrouw Verburg hoe zij het heeft ervaren om (borst)kankerpatiënt te worden en te zijn. Wat kan het moeilijk zijn om te beseffen dat je écht ziek bent, al voel je je gezond. Tegelijkertijd mocht mevrouw Verburg getuigen van de hulp en kracht van de Heere. Het was daarom ook passend dat we zongen uit Psalm 432 vers 4 en 6. ‘Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; G’ Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.’

De lunch was, als altijd, uitstekend verzorgd door het kostersechtpaar. Terwijl we genoten van soep en broodjes, genoten we ook van de onderlinge ontmoeting. Hoe snel vinden we, als lotgenoten, herkenning en erkenning bij elkaar. Wat is het goed om met elkaar te spreken over de zorgen, maar ook over de vreugden die we tijdens en na onze ziekten hebben meegemaakt. De maaltijd werd besloten met het lezen van Jesaja 42: 1-16, het zingen van Psalm 68 vers 4 en dankgebed.

Voor het middagprogramma kon men een keuze maken. Er waren vier groepen om aan deel te nemen. Een groep voor partners, een groep voor jongeren, een groep voor weduwen, en een groep voor ouders en naasten.

De dag werd plenair afgesloten. De voorzitter las een korte impressie voor van het onlangs gehouden jongerenweekend. We zongen met elkaar Psalm 147 vers 6 waarna de voorzitter met dankgebed eindigde. Het was opnieuw een goede bijeenkomst die veel indrukken, bemoedigingen en stof geeft om over na te denken.

De volgende Contactdag staat gepland op D.V. 3 november 2012.

0 reacties op "Impressie 5e landelijke contactdag":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *