Verslag Contactdag Informeel 2023 – Leidsche Hoeven

Rond de klok van 11 uur zijn de meeste mensen aanwezig op de Leidsche Hoeven in Tricht. Mensen die zich hebben opgegeven en zich verbonden voelen door dat ene woordje: kanker!  En uit dat ene woordje kanker vormt zich 17 juni 2023 een groep mensen die door dat woordje: getroffen zijn, betrokken zijn of er een geliefde door zijn verloren. Een dag van herinneren en ontmoeten.

Na een warm hartelijk welkom opent dhr. Van Ooijen de dag met schriftlezing uit psalm 131. Het ene woordje, wat boven deze psalm stond, trof hem bijzonder: berusting (Jongbloed Bijbel)! Dat we maar mogen berusten in de weg die de Heere met een mens houdt, is zijn wens aan een ieder. Ook dat er deze dag, ondanks alle zorgen, toch ook met elkaar gesproken mag worden hoe goed de Heere is. Na het gebed volgden nog wat mededelingen en werden we uitgenodigd om mee naar boven te gaan in deze mooie hoeve, waar Rien Mouw een diapresentatie zou laten zien over de Veluwe. Het was geheel vrijblijvend, maar er werd dankbaar gebruik van gemaakt terwijl sommigen beneden bleven om met elkaar te praten.

Na het samen zingen over de schepping van de Heere uit psalm 8, hebben we een kleine 3 kwartier gezworven over de Veluwe middels de prachtige diapresentatie van Rien Mouw, die ondertussen ook vertelde over het leven op de Veluwe. Sommige foto’s waren treffende beelden van de hoge golven die velen wel hebben ervaren in het leven. Rien Mouw haalde psalm 147 vers 9 aan naar aanleiding van dia’s waar ijsbrokken van 2 meter hoog te zien waren die door de wind en stuwing van het water zijn ontstaan. Indrukwekkend!

Wie zou niet voor Gods grootheid bukken?

Hij werpt Zijn ijs daarheen als stukken;

Wie zal bestaan voor Zijne koude?

Daar niemand die verduren zoude,

Moet rijm en ijs weer met elkand’ren,

Op Zijn bevel, in vocht verand’ren;

Want, waait Zijn wind, de waat’ren vloeien,

Rivier en beek begint te groeien.

Ook kregen we nog een indruk mee hoe sommige oude Veluwenaren tot op deze dag leven. Eenvoudig, maar tevreden!

Na deze eerste serie van dia’s stond er een heerlijke lunch klaar en hebben we gezamenlijk gegeten. Tijdens het eten mochten we elkaar ontmoeten in de gesprekken. Gesprekken met een traan en een lach! Het zachte geroezemoes klonk gemoedelijk en af en toe klonken de heldere kinderstemmen er boven uit.

Dominee De Waard uit Urk heeft de maaltijd afgesloten. Hij mediteert kort, aansluitend op de woorden van dhr. Van Ooijen, over de woorden uit Hebreeën 12 de eerste 11 verzen. Een rust die er overblijft voor het volk van God. Tijdens het lezen bracht het de dominee naar een herinnering van een oude Zeeuwse vriend die worstelde of de dingen die hem in zijn leven waren overkomen, toch mee zouden werken ten goede, zoals we kunnen lezen in vers 5 t/m 8: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen. Hij mocht toch geloven dat hij een aandeel had in het kindschap en dat deze kastijding meegewerkt had ten goede.

Na het dankgebed was er een tweede presentatie van de natuur op de Veluwe te zien. Deze werd afgesloten met het zingen van psalm 42 vers 1 en 5. Om in voor en tegenspoed toch te mogen zingen: ‘maar de Heere zal uitkomst geven’.

Na het genot van een heerlijk bakje koffie werd er weer afscheid van elkaar genomen en rond half 4 was de rust weergekeerd in en rond de Leidsche hoeve. De harten waren vervuld met gedachten over de verhalen die gedeeld zijn. Verhalen die een mensenhart raken. Onmogelijk om al die verhalen te dragen als we geen plaats kennen waar we dit neer kunnen leggen. Daarom is een ieder niet ledig zijn weg naar huis gegaan, maar dat we elkaar weder mogen ontmoeten in de gebeden om zo voor elkaar te zorgen.

We zien terug op een fijne dag, waar ook de kinderen met elkaar hebben gespeeld en met aandacht 2x naar de diapresentaties hebben gekeken en hoorbaar meezongen met heldere stemmen: ‘ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied’! Kinderen die al jong hun kruis dragen en ook hun verhaal hebben, waar ze soms ook over kunnen vertellen, net als dat ene kleine ventje in maar één zin: ‘ik heb papa nooit gekend…’! Laten we deze kinderen in het bijzonder meenemen in ons gebed! En wat hun en uw hart ook mocht treffen, tot den God mijns levens heffen. Want onze tijden liggen in Zijn hand.

Tamara de Greef

0 reacties op "Verslag Contactdag Informeel 2023 – Leidsche Hoeven":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *