De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, willen deze weken in de vorm van een digitale enquête een onderzoek doen onder ambtsdragers, pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners over hoe het medeleven en de pastorale zorg na verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt.

Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen ambtsdragers en pastoraal werkers op een bijeenkomst verder worden toegerust in het verlenen van pastorale zorg na een verlies.

Ook aan u en jou die met verlies te maken hebben (gehad), wordt gevraagd om aan het onderzoek mee te doen door de digitale enquête in te vullen. Dit invullen kan via de volgende link https://nl.surveymonkey.com/r/BVN5P9L (versie gemeenteleden) en kost hooguit 10 minuten.

Mocht u nog meer mensen weten met een verlies, wilt u dan dit bericht aan hen doorsturen?

Meedoen aan het onderzoek is mogelijk t/m zaterdag 14 mei. Vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden via het volgende mailadres: pastoraatnaverlies@solcon.nl

De uitkomst van dit onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ zal op een toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd worden met een reactie hierop.

De presentatie van de resultaten met toelichting zal ook op deze website worden gepubliceerd, zodat u daarvan kan kennis nemen!

Deze toerustingsavond wordt op twee locaties gehouden. Op D.V. vrijdag 17 juni in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Vellerselaan 1 te Barneveld en op vrijdag 24 juni 2022 in de aula van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem.

De bovengenoemde verenigingen en stichting zijn u en jou dankbaar voor het invullen van de  enquête en hopen dat de resultaten van het onderzoek dienstbaar en tot zegen mogen zijn voor het geheel van onze kerken.

D.V. woensdag 24 maart a.s., aanvang (vervroeg i.v.m. avondklok) 19:00 uur, belegt de Hersteld Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel e.o. een weekdienst met een speciaal thema rond het verlies van gezondheid en/of geliefden.

Afbeeldingsresultaat voor hhgouderkerk

Op verzoek van Stichting Winstuitverlies is de kerkenraad van deze gemeente bereid gevonden een weekdienst met een speciaal thema te beleggen. Deze dienst, waar ds. P.C. Hoek in voor zal gaan, is een gewone weekdienst voor de gemeente, maar richt zich op een grotere doelgroep.

Voor deze weekdienst gelden de corona-regels met een beperkt aantal bezoekers, maar is online middels live-stream te volgen door getroffenen en betrokkenen bij kanker. Ga naar: https://www.hhgouderkerkeo.nl/

Het bestuur van Winstuitverlies is de kerkenraad zeer erkentelijk dat zij op deze wijze hun medewerking verlenen aan het vanuit Gods Woord bieden van steun en troost bij verlies door kanker. In aanvulling op de leden van de gemeente kan een beperkt aantal bezoekers zich voor deze weekdienst opgegeven middels onderstaand formulier. Wie zich opgeeft wordt op volgorde van opgaaf toegelaten, tot een maximum van 15 bezoekers is bereikt, en krijgt bericht of de dienst daadwerkelijk ook kan worden bijgewoond.

  Uw voornaam/letters*

  Tussenvoegels

  Uw achternaam*

  Uw e-mail*

  Uw woonplaats*

  Uw telefoonnummer*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Deze opgave dat u / jij belangstelling heeft is geen uitnodiging om naar de weekdienst te komen! Maximaal 15 personen kunnen in aanvulling op de leden van deze gemeente komen. U / jij krijgt bericht of u de weekdienst daadwerkelijk kan bezoeken.

  * = verplicht veld

  Verlies is niets voor winners
  Het doet wat met je zijn
  Al is het schijn in wat je ziet
  De pijn van verlies wil niemand niet

  Wat als het onvermijdelijk is
  Het zien van de realiteit
  De vlucht ontnomen
  Het gevecht verloren
  De blik naar binnen gaat

  Kijk komt op wat over is
  Illusie blijkt wat was
  Wat is de mens
  Wie ik dan ben
  Niets meer dan wat as

  Blik daar vandaan
  Richt mij omhoog
  Het is een lichtkier
  Of een ster
  Mis vrede met Wie hoger
  Het leven kort
  Gaat snel voorbij
  Hoe vervuld is ‘t leven dan voor mij?

  Zoek aan mijn plicht
  Het Woord dat sticht
  In eigen kracht voldoen
  Om nu opnieuw
  Op aarde is het niet meer

  Schreeuw naar omhoog
  Zie mij toch aan
  De Ster is opgegaan
  In wat verlies
  Alles mij ontnomen
  ‘t Is niets wat ik bezat
  Het was gegeven

  Neem toch mijn schuld
  In Hem vervuld
  Van oneer weg
  Herstel mij naar Uw beeld
  Verloren eens
  Door vad’ren lang tevoren

  Maak nieuw begin
  Door Hem die ging
  Aan ’t kruis eens stierf
  ’t Verlies van Hem
  Verworven WINST
  Herrijs ik uit het stof

  Zo krijg ik toch
  O wat eeuwig lof
  Door Hem die gaf WINST uit verlies
  Voor mij althans
  Tot in all’ eeuwigheid

  Henk-Jan Koetsier,
  April 2017